Illustration_website-01

שליחים פרטיים ב-GetPackage

החל מתאריך ה-1.1.2020 אנו נדרשים על פי חוק לנכות 30 אחוזי מס במקור עבור שליחים שאינם עוסקים. להלן הסבר מפורט אשר יעזור לכם להבין כיצד זה עובד וכמובן כיצד ניתן להימנע מניכוי מס בגובה 30%.

מה זה ניכוי מס במקור?

לפי ההגדרה מדובר באחוז מסוים שנקבע על-ידי מס הכנסה. כל אזרח במדינת ישראל מחוייב בתשלום מס הכנסה הן בהיותו שכיר (מנוכה בתלוש המשכורת) והן בתור עצמאי. בניכוי מס במקור, החברה המשלמת מנכה סכום המועבר ישירות למס הכנסה. במילים אחרות, במקום שמקבל התשלום יעביר את המס על הכנסתו לרשות המסים, המשלם עושה זאת עבורו.

מי השליחים שיושפעו מהשינוי?

המס ינוכה לשליחים אשר סימנו בתהליך ההצטרפות ל-GetPackage כי סטטוס המע"מ שלהם הינו "פרטי". כיום גובה הניכוי הקבוע בחוק לאדם המספק שירותים כאשר הוא אינו עוסק פטור או עוסק מורשה הינו בגובה של 30%. על מנת לבדוק את סטטוס המע"מ שלכם, ניתן להיכנס לעמוד התשלומים באפליקצייה, שם מצויין סטטוס פרטי/פטור/מורשה.

היכן מוצג ניכוי המס?

 תוכלו לראות את ניכוי המס בעמוד התשלומים באפליקציה. אחת לשנה יישלח על ידי GetPackage אישור ניכוי מס במקור שנתי אשר יציין את גובה המס שנוכה לאורך השנה.

היכן זה מופיע בתהליך ההרשמה?

בעת בחירת סטטוס המע"מ באפליקציית השליח, אישרתם את הצהרת השליח.

איך אמנע מניכוי מס בגובה 30%?

באפשרותו של כל שליח שאינו עוסק לפתוח תיק עוסק במע"מ ובמס הכנסה ולעדכן את שירות הלקוחות של GetPackage בליווי המסמכים הדרושים.