תנאי שימוש בפלטפורמת - Getpackage שליחים

1. כללי

 • 1.1
  בקשתך לקבל אישור שימוש בפלטפורמה של חברת גטפאקג’ בע”מ (ח.פ. 515385755) (“גטפאקג’”), ובמסגרת כך לקבל את האפשרות לבחור אם לבצע שליחויות, כמפורט להלן, הינה בכפוף להסכמתך לתנאי שימוש אלו (“תנאי שימוש אלו” או “תנאי שימוש”), כמו גם לתנאי השימוש לשולחים/למשתמשים בפלטפורמה בכתובת: תנאי-שימוש/getpackage.com (“תנאי השימוש בפלטפורמה”). בהתאם, שימוש בפלטפורמה משמעו הסכמתך להעניק שירותים למשתמשי אתר גטפאקג’ בכתובת www.getpackage.com ו/או בכל כתובת אחרת שתפעיל גטפאקג’ (להלן “האתר”) ו/או באפליקציה של גטפאקג’ (בכל מערכת הפעלה) (“האפליקציה”, האתר והאפליקציה יקראו להלן “הפלטפורמה”) על פי תנאי שימוש אלו ובכלל זה על פי מוצרים, תוכנות, עדכונים, נתונים ושירותים, כפי שיהיו מעת לעת בפלטפורמה.
 • 1.2
  תנאי שימוש אלו יוצרים הסכם משפטי בינך לבין גטפאקג’ (להלן גם “הסכם זה”) ובעצם השימוש בפלטפורמה ו/או הכניסה לאפליקציה ו/או הורדת האפליקציה ו/או מתן שירותים בפועל, הינך מעיד על הסכמתך המוחלטת לתנאי שימוש אלו וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו בפלטפורמה בעת השימוש.
 • 1.3
  מטרתם של תנאי השימוש הינה להסדיר את האופן בו יכולים השולחים/המשתמשים (להלן “המשתמש(ים)”) להשתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים והתנאים שעל פיהם על השליחים להעניק את השירותים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אזי לא תוכל לשמש כשליח עבור גטפאקג’ והינך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בפלטפורמה ולהסיר את האפליקציה ממכשירך.
 • 1.4
  השירות באמצעות הפלטפורמה מאפשר למשתמשים לאתר שליחים, כמוך, המעוניינים לבצע שירותי שליחות על פי תנאי שימוש אלו (להלן “השליח” או “אתה”), על מנת, בין היתר, לאסוף ולמסור מעטפות ו/או חבילות (להלן: “שליחויות”) מנקודות איסוף הנכללות ברשימת האזורים ושעות הפעילות, עבור משתמשים, ליעדים שמשתלבים במסלול הנסיעה של השליחים, ולשלבם, על פי בחירתם, בעיסוקיהם היומיומיים של השליחים (להלן: “השירותים”).
 • 1.5
  מובהר בזאת כי השימוש בשירותים יהיה זמין אך רק עבור שליחים שהתקינו את האפליקציה ונרשמו לשירות והסכימו לתנאי שימוש אלו. גטפאקג’ שומרת על זכותה לחסום את גישתו של כל שליח לאפליקציה ו/או לשירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בנימוק או בהסבר, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהשליח הפר את הוראות התנאים או את הוראות הדין, או במקרה בו השליח יפגע או ינסה לפגוע בהתנהלותם התקינה של האפליקציה, השירות, שליחים אחרים, הלקוחות, משתמשים ו/או צד שלישי כלשהו.
 • 1.6
  הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידך, במסגרת השימוש בפלטפורמה, ו/או בשירותים, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינך לבין גטפאקג’.
 • 1.7
  בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש בפלטפורמה לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה, האתר, הפלטפורמה ו/או השירות, יגברו הוראות תנאי השימוש בפלטפורמה.
 • 1.8
  תקנון זה נכתב בלשון יחיד וזכר לנוחות הקריאה, אך הינו מיועד לכלל הציבור ובכלל זה גם נשים ועל כן יש לקראו בלשון רבים ו/או בלשון נקבה על פי הנסיבות.
 • 1.9
  תנאי שימוש אלו כוללים קיצור של תקופת ההתיישנות – ראה פרק ב’ בתחתית תנאי שימוש אלו.

2.הרשמה ושימוש בפלטפורמה

 • 2.1
  הפלטפורמה הינה פלטפורמת דיגיטלית המקשרת בין משתמשים המבקשים שיבוצעו עבורם שליחויות ובין שליחים, אשר מבקשים לבצע שליחויות אלו וכל זאת במסגרת כלכלה שיתופית. הפלטפורמה פותחה ומנוהלת על ידי גטפאקג’.
 • 2.2
  השירותים המוענקים באמצעות הפלטפורמה הינם שירותי שליחות עבור משתמשים לבין שליחים, המספקים את שירותי השליחות (המשתמשים והשליחים יקראו יחדיו “חברים רשומים”). השליחים המעניקים את השירותים, הינם גורמים עצמאיים, אשר אינם עובדים או שלוחים של גטפאקג’, אך מחוייבים לתנאי השימוש החלים עליהם במסגרת הפלטפורמה.
 • 2.3
  גטפאקג’ אינה חברת שליחויות אלא מקשרת בין המשתמשים לבין השליחים באמצעות הפלטפורמה. גטפאקג’ גובה את התשלום בגין ביצוע השליחות כפי שסוכם בינה בין המשתמש ומשלמת את התשלום לשליח, כפי שסוכם בינה ובין השליח. בהתאם האחריות החלה על גטפאקג’, ככל שהינה קיימת, מוגבלת למפורט בתנאי שימוש אלו.
 • 2.4
  הפלטפורמה מקשרת בין המשתמשים לשליחים קבלת הצעות לביצוע שירותי שליחות ולשם ביצוע שליחויות אלו, תוך מעקב אחר ביצוע השליחות באמצעים טכנולוגים מתקדמים ובכלל זה שימוש במערכת ג’י.פי.אס. ו/או GNSS, המותקנת בטלפונים הסלולרים של שליחים.
 • 2.5
  השימוש בפלטפורמה יהיה זמין, כאמור לעיל, עבור שליחים שנרשמו לאפליקציה והסכימו לתנאי השימוש ואשר הינם בעלי טלפון חכם, שעליו ניתן להתקין את האפליקציה. לאחר סיום הליך ההרשמה, וקבלת אישור על כך על ידי גטפאקג’ (על פי שיקול דעתה), השליחים יהיו זכאים לעשות שימוש באפליקציה ולקבל הזמנות שליחויות באמצעותה. שליח שלא נרשם לאפליקציה בהתאם לתנאי השימוש, וכן שליח שחברותו הופסקה, לא יהיה רשאי לעשות שימוש בפלטפורמה ולספק שירותים באמצעותה. גטפאקג’ תהא רשאית לחסום את גישתך לאפליקציה ו/או לחלק ממנה ו/או לכל השירותים המוצעים באמצעותה ו/או חלקם ו/או להתנות ביצוע שליחויות בתנאים ו/או לצמצם את אפשרויות הפתוחות בפני שליח מסוים, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא צורך בנימוק או בהסבר ובכלל זה גם על פי דרישת המשתמשים ו/או מסיבות עסקיות ומסחריות. חסימת גישתך לפלטפורמה ו/או לשירותים עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות תנאי השימוש או את הוראות הדין, במקרה של דרישת משתמש ו/או במקרה בו תפגע או תנסה לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה, המשתמשים האחרים, ו/או צד שלישי כלשהו.
 • 2.6
  אם נחסמה גישתך לפלטפורמה כאמור, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם באפליקציה תחת שם משתמש אחר.
 • 2.7
  הרשמה של משתמשים באפליקציה תתבצע, תוך הצגה וסריקה של תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה ומסירת פרטים אישיים, לרבות שם פרטי ושם משפחה, כתובת, פרטי חשבון בנק ו/או כרטיס אשראי, כתובת דואר האלקטרוני, פרטי הרכב שישמש את המשתמש, סטטוס מבחינת רישום ברשויות המס, אזור הפעילות העיקרי ומידע נוסף, כפי שיידרש מעת לעת (להלן “המידע האישי”). השליח מתחייב לעדכן את המידע האישי מיד לאחר כל שינוי בו והינו מסכים כי פרטיו יבדקו כחלק מתהליך הרישום. אחר רישומך, גטפאקג’ תהיה רשאית לשלוח לך הודעות מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או הודעות בכל מדיה אלקטרונית אחרת (ובכלל זה הודעות ווטסאפ). הודעות אלו הינן הודעות מערכת, הודעות הנוגעות לשימוש בפלטפורמה ובכלל זה משוב וסקרים וכן הודעות פרסום וקידום. ככל שהינך מבקש להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של הודעות בדבר פרסום וקידום במדיה כלשהי, הינך מתבקש להסיר את עצמך באמצעות כפתור “הסר” בהודעה שקיבלת באותה מדיה. להסרה מרשימת הדיוור תוכל גם לפנות לשירות הלקוחות של גטפאקג’.
 • 2.8
  מובהר כי נעשה שימוש בחלק מהמידע האישי למטרת זיהוי השליח ועל כן מידע אישי מסוים עשוי להיות מוצג בפני משתמשים אחרים, לרבות לצדדים שלישיים כלשהם.
 • 2.9
  על השליח למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע מהשליח את האפשרות להשתמש בפלטפורמה ו/או השירותים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עמו.
 • 2.10
  החשבון הינו אישי ואסור להעבירו ו/או לאפשר לאחר שימוש בו. אין להשתמש בחשבון של משתמש אחר ו/או להזדהות כמשתמש אחר. בכל מקרה של חשד לשימוש בחשבונך על ידי צד ג’, הינך נדרש לפנות מיידית לגטפאקג’ ולדווח על כך וכן הינך נדרש לבטל כל פעולה בלתי מורשית שנעשתה כדי למזער את הנזק.
 • 2.11
  הינך האחראי הבלעדי לשמור על סודיות הסיסמא שתבחר לשימוש בפלטפורמה. גטפאקג’ אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל רשלנות ו/או מחדל שלך, במישרין או בעקיפין, למלא אחר תנאי השימוש או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא שלך ו/או בחשבונך ו/או בשל גניבת המכשיר הנייד ו/או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. בכל מקרה כאמור, אתה תהיה אחראי לכל ההוצאות, נזקים ו/או ההפסדים אשר ייגרמו לגטפאקג’ או לאחרים בשל שימוש שכזה.
 • 2.12
  ההרשמה לפלטפורמה אינה כרוכה בתשלום. ככל שגטפאקג’ תבקש לגבות בעתיד תשלום כלשהו בגין ההרשמה ו/או שימוש מסוים בפלטפורמה, תתפרסם על כך הודעה מתאימה.
 • 2.13
  אין לעשות כל שימוש בפלטפורמה ו/או בכל חלק ממנה (לרבות באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל חלק מהם), שאינו חוקי ו/או אינו מורשה על פי תנאי השימוש ו/או אינו מורשה על פי כל דין, לרבות, הפצה, שכפול, העתקה, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים בפלטפורמה, ללא אישור מראש ובכתב של גטפאקג’.
  מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, השימושים הבאים אינם מותרים:
  • 2.13.1
   להשתמש בפלטפורמה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית, זדונית או בלתי מורשית.
  • 2.13.2
   פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של גטפאקג’, של משתמשים אחרים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה זכויות יוצרים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האפליקציה ו/או האתר, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת הפלטפורמה, עיצוב הפלטפורמה, המידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה.
  • 2.13.3
   פגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים ובכלל זה משתמשים ו/או שליחים אחרים.
  • 2.13.4
   כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, או העלאת תכנים לא חוקיים באמצעות האפליקציה ו/או באתר, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים פוגעניים או תכנים שאינם תכנים הולמים מכל סיבה אחרת בכל תוכן בפלטפורמה.
  • 2.13.5
   כל שימוש שעלול לפגוע בפעילות התקינה והסדירה של הפלטפורמה ו/או במי מהחברים הרשומים, פעולות של הנדסה חוזרת (reverse engineering), די-קומפילציה (De-compilation), שינויים, תרגומים, התאמות ו/או פעולות אחרות שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של הפלטפורמה וכל ניסיון להתחקות אחר האופן שבו הן פועלות.
  • 2.13.6
   העברה באמצעות הפלטפורמה ו/או השירותים, וירוס מחשב, “תולעת”, סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, הפרעה, השעיה, הסטה של פעילות ו/או שהם פולשניים.
  • 2.13.7
   העברה באמצעות הפלטפורמה של מסר פרסומי ללא אישור גטפאקג’.
  • 2.13.8
   התחזות לאדם או גוף אחרים, לרבות בין השאר ולא רק, כשליח, נציג, מתווך או סוכן של גטפאקג’ ו/או כל אדם או גוף אחר.
  • 2.13.9
   מכירה, מתן רישיון, הפצה ו/או ניצול למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לפלטפורמה ו/או כל מידע המצוי בהם.
 • 2.14
  במקרה של אובדן המכשיר הנייד שלך ו/או גניבת המכשיר ו/או חשיפת שם המשתמש וסיסמתך, עליך להודיע על כך לגטפאקג’ בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה – support@getpackage.com לאחר סיום מוצלח של תהליך הזיהוי, גטפאקג’ תפעל כמיטב יכולתה על מנת למנוע שימוש בלתי מורשה בשמך בפלטפורמה.

3.ביצוע השליחות על-ידי השליח

 • 3.1
  כל הזמנה, ביטול, שינוי, עדכון ו/או אישור שליחות וכל פעולה אחרת הקשורה לשליחות וכן כל זיכוי ו/או תשלום עבור השירותים תבוצע באמצעות הפלטפורמה ו/או באמצעות הודעה או מסרון (SMS) ו/או הודעה במדיה אחרת ו/או למייל שלך. ממועד אישור השליח כי הינו מבקש לבצע שליחות, השליח מחוייב לבצע ולהשלים את השליחות על פי תנאי השימוש והנחיות גטפאקג’.
 • 3.2
  על השליח החובה, ובמיוחד במקרים בהם השליח משתמש באופנוע / אופניים חשמליות, לוודא כי שינוע מעטפה/חבילה ייעשה בצורה מאובטחת, תוך הקפדה על נעילת ואבטחת המשלוח ממועד איסוף המשלוח ועד מועד מסירתו.
 • 3.3
  השליח נדרש להתקין בכלי התחבורה המשמש אותו, את אמצעי האבטחה הנדרשים לאבטח את המעטפה/חבילה ובכלל זה הינו נדרש להקפיד על אמצעי אבטחה המתאימים לסוג השליחות שבחר לבצע.
 • 3.4
  השליח לבדו יישא בכל נזק עקב אי עמידה בחובה לאבטח את המעטפה/חבילה (בין אם הרכב מאובטח ובין אם לאו) ובכלל זה במקרה של אובדן, גניבה או נזק, וגטפאקג’ תהא רשאית לחייב את השליח בעלויות אותו נזק, כפי שתמצא לנכון ובין השאר, על בסיס ההוצאות והתשלומים שהיא תידרש לשאת, אם תידרש.
 • 3.5
  היה ומימדי החבילה שונים בצורה מהותית מההזמנה המקורית באופן שלא מאפשר לשליח לבצע את השליחות, יודיע על כך השליח לגטפאקג’ מיידית ולא יבצע את השליחות. במקרה כאמור, ככל שגטפאקג’ תחייב את המשתמש בגין שליחות זו, יזוכה השליח בגין שליחות זו. היה ומימדי החבילה שונים בצורה מהותית מההזמנה המקורית, אך השליח יסכים לבצע את השליחות, יודיע השליח לגטפאקג’ על מימדי המשלוח וגטפאקג’ תפעל לחייב את המשתמש על פי מימדי החבילה בפועל, אך מובהר כי במקרה כאמור, לא יהיה השליח זכאי לתשלום נוסף, אלא וככל שתחליט על כך גטפאקג’ על פי שיקול דעתה המוחלט. השליח לא יבצע אריזה של כל פריט ולא יקבל פריטים שאינם ארוזים ומסומנים כנדרש.
 • 3.6
  בכל מקרה שהשליח יידרש להמתנה, יודיע על כך לשירות הלקוחות של גטפאקג’ ויפעל על פי הנחיות גטפאקג’ בהתייחס לאותה שליחות וייתכן כי יהיה זכאי לתשלום בגין זמן ההמתנה. בכל מקרה, שליח לא יידרש להמתין למעלה מ- 20 דקות לאיסוף חבילה.
 • 3.7
  לא הצליח שליח למסור חבילה שניטלה על ידו, אזי יפנה לשירות הלקוחות של גטפאקג’ ויפעל על פי הנחיותיהם בנושא ובהעדר הנחייה אחרת, ישיב את החבילה אל הגורם ממנו נאספה החבילה/לנקודת ההחזרה הרשומה באפליקציה ויהיה זכאי לתמורה בגין ביצוע השליחות והשבתה כפי שתקבע גטפאקג’. לא השלים השליח את ביצוע השליחות מסיבות התלויות בו (ובכלל זה מעורבות תקלה בכלי הרכב, תאונה וכד’), ישא השליח בעלות שגטפאקג’ תדרש לה להשלמת השליחות.
 • 3.8
  השליח מתחייב כי במהלך ביצוע השירותים יקיים את הוראות כל דין החל עליו ובכלל זה דיני תעבורה וינהג בכלי תחבורה המשמש אותו בזהירות ותוך הקפדה על קיום כל הוראות החוקים והתקנות החלים עליו. גטפאקג’ אינה מבצעת והשליח לא יבצע, משלוח של מוצרים המוגדרים כחומרים מסוכנים ו/או שבירים ו/או יקרים ו/או חריגים ו/או הדורשים מיומנות מיוחדת או רישיונות מיוחדים.
 • 3.9
  בכל מקרה של ביטול שליחות על ידי המשתמש, השליח יהיה זכאי לתשלום כפי שיקבע על ידי גטפאקג’ מעת לעת. מובהר כי התשלום האמור לעיל, הינו הפיצוי היחיד שישולם בנסיבות של ביטול או אי איסוף שליחות.
 • 3.10
  השליח ימסור את החבילה למקבל ביעד שנקבע, תוך קבלת אישור למסירת החבילה וזאת על ידי מסירה לנמען שיזדהה והקלדת פרטי המקבל ו/או חתימה על מסך ו/או על ידי הנחת החבילה ביעד שנקבע וצילומה ו/או באמצעות מסירה בצורה אחרת שתתואם עם המשתמש. בכל מקרה של מסירת המשלוח על פי הנחיות מקבל המשלוח, יוודא השליח עם שירות הלקוחות של גטפאקג’, את צורת מסירה זו.
 • 3.11
  בכל מחלוקת שבין המשתמש לשליח, הצד המבקש בירור ישלח פנייה למוקד שירות הלקוחות בצירוף תמונות, וזאת בהקדם האפשרי ובסמוך ככל הניתן לאירוע שבמחלוקת. התלונה תועבר לתגובת הצד השני וגטפאקג’ תכריע במחלוקת שבין הצדדים, בהתאם לתנאי תקנון זה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. הכרעת גטפאקג’ תהיה סופית תחייב את הצדדים.
 • 3.12
  בעצם השימוש בפלטפורמה, השליח מסכים ומתחייב כי יש לו את הניסיון, ההרשאות, ההכשרה והידע הרלוונטיים לאספקת שירותי משלוח על-ידו, וכי יקפיד בכל עת על תודעת שירות גבוהה ואדיבה, כפי שמצגים והתחייבויות אלו באים לידי ביטוי בתנאי השימוש.
 • 3.13
  גטפאקג’ מסתמכת, באופן מלא ומוחלט, על המצגים וההתחייבויות שסופקו לה על-ידי השליחים בהתאם לתנאי השימוש בפלטפורמה. כן מסתמכת גטפאקג’ על המשוב המתקבל מהמשתמשים. עם זאת, גטפאקג’ שומרת לעצמה את הזכות, אך לא את החובה, לבצע בדיקות נאותות מסוימות, לרבות בדיקות רקע שונות (ובכלל זה בחינת רישיונות, ביטוחים ו/או מסמכים אחרים).
 • 3.14
  ככל שגטפאקג’ תבקש מהמשתמשים לדרג את איכות השירות שניתן על ידי השליח, היא תהיה רשאית לעשות שימוש במידע זה בהתייחס לשליחים לצורך שיפור השירות, מעקב אחר השירות, התאמת השליח למתן השירותים והחלטות הנוגעות לפעילות השליח וכל זאת על פי שיקול דעתה המוחלט והשליח מסכים לכך.
 • 3.15
  השליח מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע לידיעתו (וידיעת עובדיו ומי ומטעמו) ו/או לשמור בסוד כל מידע מקצועי אשר יגיע לידיעתו במהלך או עקב ההתקשרות או תוך תקופת ההתקשרות או לאחר מכן, לרבות, ללא הגבלה, מידע לגבי זהות המשתמשים ויעדי השליחויות והאיסופים. ככל שהשליח יידרש לחתום על כתב התחייבות ו/או סודיות על ידי משתמש כלשהו, יעתר לכך השליח, על פי הנחיית גטפאקג’.
 • 3.16
  השליח מצהיר ומאשר בזאת כי במועד הסכמתו לתנאי השימוש מלאו לו 18 שנים.

4.השליחים ואחריותם

 • 4.1
  תנאי יסודי לשימוש בפלטפורמה הוא הסכמתך כי גטפאקג’ ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק אשר יגרם למשתמשים ו/או שליחים ו/או לגטפאקג’ ו/או לעובדיה ומי מטעמה של גטפאקג’ ו/או לצד ג’ כלשהו, עקב מעשיך ו/או מחדליך תוך כדי ו/או עקב ו/או כתוצאה מהשירותים, לרבות נזק שנגרם למשלוח או אובדן של משלוח, אלא וככל שהוראה לעניין זה קיימת בתנאי השימוש. האמור לעיל חל על כל נזק ישיר או עקיף, אובדן הכנסה, רווחים, מידע מכל סוג, נזקי רכוש, נזקי גוף, מוות, פגיעה בפרטיות ונזקים אחרים (להלן “הנזק”). הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת.
 • 4.2
  השליח הינו קבלן עצמאי ואינו מועסק על-ידי גטפאקג’. השליח אינו משמש כנציג ו/או שלוח של גטפאקג’, וגטפאקג’ אינה משמשת כנציגת ו/או שלוחת השליח בשום צורה שהיא. גטפאקג’ מתווכת בין השליח לבין המשתמש ואינה אחראית ו/או מעורבת, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בביצוע השליחות שתתבצע, ככל שתתבצע, בכפוף לתנאי שימוש אלו, ובכלל זה לא תהיה אחראית לנזק למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו שנגרם על ידי השליח או בעקבות מעשיו ומחדליו.
 • 4.3
  השליח ישא לבדו בכל תשלום, הוצאה ונזק שיגרם לו תוך וכדי ביצוע השירותים, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור בנוגע לכל עבירות ובכלל זה עבירות תעבורה מכל סוג שהוא שבוצעו על ידי השליח.
 • 4.4
  השליח מתחייב לשפות את גטפאקג’, מייד עם דרישתה הראשונה, בשיפוי מלא על (א) כל הוצאה שתוציא בגין חיוב שהשליח חב בו על פי תנאי השימוש ועל פי כל דין, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט; וכן (ב) בגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או הפרת תנאי השימוש של השליח, במסגרת מתן השירותים ו/או הנובעים ממתן השירותים, כמפורט לעיל ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל נזק, אובדן ופגיעה במשלוח ובכלל זה גם באריזתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, השליח משחרר בזאת את גטפאקג’ ומי מטעמה מכל אחריות בקשר לטיב השליחויות, ביצוע השליחויות או כל אחריות הנובעת במישרין או בעקיפין מביצוע השליחויות ומוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כנגדה בקשר לכך.
 • 4.5
  השליח אחראי באופן בלעדי לכל נזק כאמור לעיל וניתן לקזז מהסכומים המגיעים לשליח ו/או לחייב את כרטיס האשראי ו/או הרשאת חיוב חשבון בגין כל נזק ו/או הוצאה בהם הינו חב. אחריות השליח מוגבלת לשווי המובטח של החבילה או לסכום כולל של פי 2 משווי התמורה בגין השליחות, הגבוה מבניהם.
 • 4.6
  השליח מסכים, מצהיר ומאשר בזאת כי במועד הסכמתו ואישורו לתנאי השימוש וכן לאורך כל תקופת ההתקשרות בינו לבין גטפאקג’ – (א) קיימים ברשותו כל ההיתרים, הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי חוק לביצוע השליחות (ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככל והשליחות מתבצעת באמצעות שימוש בכלי רכב, לרבות אופנוע, קיימים ברשותו רישיון נהיגה, רישיון רכב וביטוחים (חובה ומקיף) בתוקף המתאימים לביצוע השליחות על פי חוק (ג) בעת עריכת הביטוחים כאמור ציין השליח בפני חברת הביטוח כי כלי התחבורה בו הוא עושה שימוש לביצוע שליחות מיועד בין היתר להובלת סחורות בשכר; (ד) אין כל מניעה, חוקית או אחרת, לביצוע השליחות על ידו.
 • 4.7
  השליח מתחייב בזאת לא לקחת חבילות אשר אין באפשרותו לשנע ו/או המסכנות את ביצוע השליחות ו/או הנסיעה על ידי השליח. כמו כן, השליח מתחייב לשמור על תקינות המשלוח עד להגעתו אל יעד המשלוח, לרבות להימנע מפתיחת אריזתן של חבילות המשלוח.
 • 4.8
  כל הסכם, הסכמה ו/או הסדר בין השליח לבין המשתמש, אשר חורג מהנקבע בתנאי השימוש, אינו באחריות גטפאקג’, היא אינה
  צד לו ולא תחול עליה החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו.

5.תמורה ומיסוי

 • 5.1
  עבור ביצוע השליחויות על פי תנאים אלו, יקבל השליח את התמורה בהתאם למחירי השליחויות שבוצעו על ידו, כפי שאושרו על ידו במועד הסכמתו לביצוע השליחות (להלן: “התמורה”), למעט אם חלו שינויים במשלוחים/במסלולים כמפורט להלן. התמורה אינה כוללת מע”מ. בהסכמתך לקבלת השליחות, הינך מסכים כי התמורה הינה התשלום המלא והיחיד שישולם לך בגין השליחות. השליח מאשר כי למעט התמורה, הוא אינו זכאי לכל עלות נוספת, פיצוי, הטבה ו/או שיפוי עבור ביצוע השליחות ובכלל זה בהתייחס להוצאות השליחות. עוד מאשר השליח, כי ידוע לו שאין כל קשר בין התשלום המשולם על ידי המשתמש ובין התמורה שמשולמת לו בגין ביצוע השליחות ואין לא תהיה לו כל דרישה, תביעה או טענה, בהתייחס לתשלום שיבוצע על ידי המשתמש לגטפאקג’ בגין השליחות המבוצעת על ידו, למעט התמורה. בכל מקרה של ביטול שליחות אחר ששליח קיבל על עצמו את ביצוע השליחות, יהיה השליח זכאי לתמורה על פי קביעת גטפאקג’. בכל מקרה של השבת משלוח, אשר לא נמסר מסיבות שאינן תלויות בגטפאקג’ ו/או בשליח, יהיה השליח זכאי לתמורה בגין השבת המשלוח, כפי שיקבע על ידי גטפאקג’.
 • 5.2
  גטפאקג’ תהא רשאית לשנות מעת לעת את התמורה ו/או כל חיוב ו/או תנאי אחר לפי תנאים אלו, בהודעה לשליח, באמצעות האפליקציה ובכלל זה במקרים דוגמאת ביטול שליחות או החזרת משלוח וכן תהיה רשאית לשנות או לבטל את התמורה במקרה של ביטול שליחות או שינוייה, במקרה כאמור, אף אם לא נמסרה הודעה לשליח. גטפאקג’ תהיה רשאית גם לשנות את מדיניות התגמול הכללית שלה, ובמקרה כאמור תישלח הודעה לשליח לכתובת הדואר האלקטרוני או מסרון (SMS) או הודעה במדיה אחרת (דוגמת ווטסאפ). כל שינוי בתנאים ייכנס לתוקף במועד המצוין בהודעה ובהעדר מועד, בתוקף מידי.
 • 5.3
  גטפאקג’ תעביר לשליח את התמורה לה הוא זכאי, על פי הוראות משיכה שיעביר לגטפאקג’ מעת לעת וזאת באמצעות העברה בנקאית לחשבונו של השליח ו/או תשלום אלקטרוני ו/או בשיטה אחרת, לפי הפרטים שמסר בהליך ההרשמה, או בהתאם לפרטים מעודכנים אחרים שיימסרו לה בכתב על ידי השליח מעת לעת (“פרטי החשבון”). זיכוי השליח יעשה על ידי גטפאקג’ במועדים קבועים בכל חודש, כפי שיקבעו על ידי גטפאקג’.
 • 5.4
  כל פעולה כספית שתתבצע על ידי גטפאקג’ (חיוב או זיכוי), תעשה באמצעות חיוב או זיכוי חשבון הבנק שלך ו/או באמצעי תשלום אחר, דוגמת אפליקציית תשלום ו/או חיוב או זיכוי היתרה הקיימת לשליח בגטפאקג’. בהתאם, בעת תהליך ההרשמה הינך חייב להיות בעל חשבון בנק בבנק ישראלי (או לחלופין, הינך רשאי לבקש כי כספים המגיעים לך יועברו לחשבון בנק ישראלי של צד ג’ אחר מתן האישורים הנדרשים לכך), המאפשר חיובים וזיכויים, כפי שמפורט בטופס ההרשמה. גטפאקג’ תחייב או תזכה את חשבון הבנק ו/או אפליקציית התשלום ו/או יתרתך ו/או אמצעי אחר, על סמך הפעולות שתבצע באמצעות הפלטפורמה. ברישומך הינך מעניק הרשאה לגטפאקג’ לחייב או לזכות את חשבון הבנק ו/או כל אמצעי תשלום אחר ו/או יתרתך. ככל שיעשה שימוש בחשבון בנק, אתה מסכים כי חשבון זה יזוכה בגין הכספים המגיעים לך ויחוייב בגין הכספים שהינך נדרש לשלם והינך מתחייב לחתום על ההרשאות המתאימות, כפי שתדרש על ידי גטפאקג’ מעת לעת. למען הסר ספק, בכל מקרה של העברת כספים על ידי השליח לחשבון על שם צד ג’ כלשהו, יחשב הדבר כתשלום לשליח לכל דבר ועניין. השליח יהיה חב בכל הדיווחים הנדרשים בקשר לתשלום זה והוא ישפה את גטפאקג’ בגין כל נזק, הוצאה ו/או הפסד שיגרם לה בגין הוראתו זו.
 • 5.5
  תשלום התמורה יבוצע בהתאם להגדרת השליח את מעמדו. בכל מקרה בו השליח יבחר להתקשר (1) כעוסק מורשה (ובמקרה כאמור, על השליח להמציא לגטפאקג’ אישור כנדרש מרשות המיסים). במקרה כאמור, עם משלוח הבקשה למשיכת כספים, השליח מאשר לגטפאקג’ להפיק בשמו חשבונית מס וקבלה עבור גטפאקג’ על הסכום העומד לזכותו למשיכה. גטפאקג’ תפיק, במקרה כזה, חשבונית מס וקבלה בשמו של השליח ותעביר את התמורה ובכלל זה המע”מ לשליח, אשר יידרש לדווח על הכנסה זו ולשלם את תשלום המע”מ כמתחייב על פי דין. התמורה תועבר לשליח בניכוי מס הכנסה על פי אישור ניכוי מס במקור שיומצא על ידי השליח ובהעדר אישור, על פי כללי מס הכנסה החלים עליו; (2) כעוסק פטור (ובמקרה כאמור, על השליח להמציא לגטפאקג’ אישור כנדרש מרשות המיסים). במקרה כאמור, עם משלוח הבקשה למשיכת כספים, השליח מאשר לגטפאקג’ להפיק חשבונית עסקה וקבלה עבור גטפאקג’ על הסכום העומד לזכותו במעמד המשיכה. גטפאקג’ תפיק, במקרה כזה, חשבונית עסקה וקבלה בשמו של השליח ותעביר את התמורה ללא מע”מ לשליח, אשר יידרש לדווח על הכנסה זו כמתחייב על פי דין. התמורה תועבר לשליח בניכוי מס הכנסה, על פי אישור ניכוי מס במקור שיומצא על ידי השליח ובהעדר אישור, על פי כללי מס הכנסה החלים עליו; (3) יגדיר השליח את עצמו כנישום שאינו עוסק, אזי במקרה כאמור, עם משלוח הבקשה למשיכת כספים, השליח מאשר לגטפאקג’ להפיק בשמו מסמך לדרישת תשלום עבור גטפאקג’ על הסכום העומד לזכותו במשיכה. גטפאקג’ תפיק, במקרה כזה, מסמך לדרישת תשלום בשמו של השליח ותעביר את התמורה לשליח, אשר יידרש לדווח על הכנסה זו כמתחייב על פי דין, לרבות לביטוח הלאומי. התמורה תועבר לשליח בניכוי מס הכנסה בגין מתן שירותים, על פי אישור ניכוי מס במקור שיומצא על ידי השליח ובהעדר אישור, על פי כללי מס הכנסה החלים עליו.
  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי השליח לבדו אחראי לדיווח ורישום של פעילותו כעצמאי ברשויות מס הכנסה, מע”מ והביטוח הלאומי, והשליח לבדו אחראי לביצוע כל התשלומים והדיווחים המתחייבים מרישומו כאמור לעיל. ככל ויתברר אחר רישום השליח, כי רישום מעמדו לעניין סטטוס המיסוי הינו שגוי, תהיה גטפאקג’ רשאית לשנות את מעמדו בחשבון המשתמש בהתאם לסטטוס הקיים ברשות המיסים ולהתייחס אליו ככזה מאותו מועד.
 • 5.6
  כתנאי לכניסתו לתוקף של הסכם זה, השליח מאשר גם את הסכמתו להסדר החשבונית הדיגיטלית (נספח א’ המצ”ב).
 • 5.7
  בקשה למשיכת כספים על ידי שליח, מהווה אישור של השליח לבדיקת נכונות סכום יתרתו למשיכה. בכל מקרה של אי התאמה או בירור, אין להשלים את פעולת המשיכה, אלא יש לפנות לשירות לקוחות בכתובת support@getpackage.com.
 • 5.8
  גטפאקג’ תעביר לשליח את תמורת השליחויות שנצברה לזכותו, בניכוי ו/או עיכוב הסכומים שגטפאקג’ רשאי לנכות או לעכב ובניכוי כל סכום אחר לו גטפאקג’ זכאית על פי תנאי השימוש. מבלי לגרוע מהאמור בכל סעיף אחר, השליח מסכים כי גטפאקג’ תהיה רשאית לנכות מהתמורה המגיעה לשליח במקרים מסוימים ובכלל זה במקרים הבאים: (א) אם השליחות לא בוצעה או לא בוצעה בתוך זמן סביר, בהתחשב באומדן זמן המשלוח, (ב) אם השירות היה ברמה הנמוכה מהנדרש על ידי גטפאקג’, (ג) אם השירות הסתיים בתלונה מצד המשתמשים. לשליח תהיה הזכות להתייחס ולהשמיע את עמדתו לפני קבלת החלטה על ידי גטפאקג’ להפחתת התמורה המגיעה לו. כל החלטה על הפחתת התשלום המגיע לשליח תתקבל על ידי גטפאקג’ על פי שיקול דעתה המוחלט.
 • 5.9
  השליח מתיר בזאת לגטפאקג’ לעשות שימוש בפרטי החשבון ו/או בכל מידע אחר שמסר לה לצורך ביצוע פעולתה על פי תנאי השימוש ולהעבירו לכל צד ג’ בהתאם להוראות הדין החל או דרישה של רשות מוסמכת ו/או גוף שלטוני ו/או אחר, ובפרט ככל שהדבר נוגע להוראות איסור הלבנת הון. השליח פוטר ומשחרר בזאת באופן בלתי חוזר את גטפאקג’ ו/או מי מטעמה מכל דרישה, טענה ו/או תביעה בקשר לגילוי מידע כאמור.
 • 5.10
  מבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת, השליח מתחייב לשאת בכל תשלומי המיסים החלים עליו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים החלים עליו לרשויות ו/או לכל גורם אחר מכוח הדין.

6.הגבלת אחריות גטפאקג’

 • 6.1
  הפלטפורמה ניתנת לשימוש כמות שהיא (AS-IS) ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי גטפאקג’ ו/או מי מטעמה בגין המגבלות הכרוכות בשימוש בה ו/או ביכולת לצרוך שירותים ו/או כי השירותים המסופקים בפלטפורמה לא הותאמו לצרכיך.
 • 6.2
  גטפאקג’ לא תישא בכל אחריות לפי הסכם זה ו/או כל דין, לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמשים ו/או לצד ג’ כלשהו, במישרין או בעקיפין, עקב מעשיהם או מחדליהם של השליחים, לרבות נזק ישיר או עקיף למשלוח ו/או אובדן משלוח, ובכל מקרה כאמור, השליח יישא באחריות לכך.
 • 6.3
  גטפאקג’ לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של השליחים ו/או המשתמשים ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.
 • 6.4
  גטפאקג’ תעשה כמיטב יכולתה, כדי להפעיל את הפלטפורמה והשירותים המסופקים באמצעותה, ללא תקלות וללא הפרעות. עם זאת, והיות ופעילות הפלטפורמה והשירותים מותנית בצדדים שלישיים, לרבות המשתמשים ושליחים וכן מערכת טכנית, ייתכן והפלטפורמה ו/או השירותים המסופקים באמצעותן לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי גטפאקג’ בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. גטפאקג’ לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב האמור לעיל.

7.שיפוי ופיצוי

 • 7.1
  מבלי לגרוע מהאמור בכל סעיף אחר, השליח מתחייב בזאת לשפות ולפצות את גטפאקג’, עובדיה, מנהליה, משתמשיה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם כל מעשה או מחדל ו/או הפרת תנאי השימוש על-ידי השליח ו/או על-ידי מי מטעמו.

8.שימושים מותרים

 • 8.1
  השליח רשאי להשתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים לצורכי שימוש פרטי בלבד, וזאת בתנאי שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות הסכם זה ובהוראות הדין. לתשומת ליבך, השליח הינו האחראי הבלעדי על השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים המוצעים בה.
 • 8.2
  כל מגבלה הקיימת בדין לעניין שימוש בפלטפורמה בגבולות מדינת ישראל, ככל שחלה, תחול על פעילות השליח.
 • 8.3
  אין לבצע שליחות עבור משלוחים המכילים חומרים לא חוקיים (לרבות, אך לא רק, סמים, תרופות, חומרים ביולוגיים וכימיים, תחמושת, כלי ירייה וכד’). אין לבצע שליחות בהתייחס למשלוחים אשר קיימים תנאים מיוחדים לשליחתם, (לרבות מוצרים מתכלים או מסוכנים, מוצרים סבירים).

9.קניין רוחני

 • 9.1
  כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה ובתכנים המועברים באמצעותה, הינם רכושה הבלעדי של גטפאקג’ ו/או של צדדים שלישיים מטעמה ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גטפאקג’ הינה הבעלים הבלעדי או בעלת רישיון השימוש בפלטפורמה ובכל הכלול בה כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים להם, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים שלהם, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלתם, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: “הקניין הרוחני”).
 • 9.2
  השליח מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי שלהם, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידי השליח ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של גטפאקג’. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים על גבי הפלטפורמה ו/או האפליקציה בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.
 • 9.3
  בעת שימוש השליח בפלטפורמה ו/או בשירותים, על השליח להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של גטפאקג’ ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

10.מהות היחסים בין הצדדים

 • 10.1
  גטפאקג’ הינה חברת טכנולוגיה, ובמסגרת הסכם זה, היא מעמידה לרשות השליח את הפלטפורמה שברשותה ומתירה לו להשתמש בה, לצורכי מתן השירותים על פי תנאי השימוש בפלטפורמה, לצרכיו ועל פי שיקול דעתו.
 • 10.2
  אין יחסי עובד – מעביד בין השליח לבין גטפאקג’ והשליח יחשב כנותן שירותים וקבלן עצמאי לצורך הסכם זה. השליח מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא בחר להתקשר עם גטפאקג’ כקבלן עצמאי והוא המחליט מתי וכמה שעות ישקיע בביצוע שליחויות, אם בכלל, לצורך יצירת הכנסות במסגרת פעילותו העצמאית. בהתאם, אין לראות בהסכם זה כיוצר יחסי כפיפות או העסקה בין גטפאקג’ לבין השליח.
 • 10.3
  גטפאקג’ אינה מתחייבת לספק היקף או סוג מסוים של שליחויות, והשליח אינו מחויב לבצע היקף או סוג מסוים של שליחויות. כאמור, מהות ההתקשרות היא מתן זכות שימוש לשליח בפלטפורמה. אף אחד מהצדדים אינו מחויב לבלעדיות והשליח רשאי לעסוק בכל עיסוק אחר ונוסף מעבר לשימושו בפלטפורמה של גטפאקג’, לפי רצונו ושיקול דעתו.
 • 10.4
  בכפוף לסעיף 5 לעיל, השליח מאשר כי כל המיסים ותשלומי החובה האחרים ובכלל זה ביטוח לאומי ומס בריאות, ביחס לעצמו ובהתאם לדין ולנוהג, לרבות תשלומים לביטוח לאומי, מס הכנסה ויתר הזכויות הסוציאליות יחולו עליו, ועליו בלבד, ובהתאם עליו לשלם את כל התשלומים בהם הינו חייב, ולהסדיר את היותו מבוטח בביטוח לאומי, וכן הינו מתחייב לנהל ספרים ולדווח דיווחים בהתאם להוראות רשויות המס וביטוח לאומי.
 • 10.5
  השליח מצהיר כי הוא מודע ומבין כי מכוח אופן ההתקשרות בין הצדדים, לא תהיינה לו זכויות של עובד המועסק על ידי גטפאקג’ (ו/או משתמשיה ו/או מי מטעמם) והשליח לא יהיה זכאי לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם התקשרות זו או סיומה ו/או בקשר עם הענקת שירותי שליחויות למשתמשיה של גטפאקג’. תימחור התמורה המשולמת מבוססת על ההנחה כי השליח נדרש לשלם וישלם את מלוא המיסים, תשלומי ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, הפרשות לפנסיה וכל תשלום אחר ועל כן השליח לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין התשלומים החלים עליו כאמור לעיל ובכלל זה גם בגין חופשה, הבראה, מחלה וכד
 • 10.6
  מוסכם ומודגש בזאת, כי התמורה מכוח תנאי השימוש, עליה הסכימו השליח וגטפאקג’ בתנאי השימוש, נקבעה בהתחשב בעובדה שהשליח הינו קבלן עצמאי, המספק את שירותיו בזמנו החופשי ולפי שיקוליו הכלכליים והעסקיים, ואיננו בגדר “עובד”, כך שהתמורה המוסכמת הינה העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה לגטפאקג’ בגין כל הקשור בשירותי השליחויות שיספק השליח למשתמשים, וכי על גטפאקג’ לא יחולו עלויות נוספות, לתנאים סוציאליים או מסוג אחר, מעבר לאלה שהתחייבה לשאת בהם במפורש בתנאי השימוש.
 • 10.7
  ככל שייקבע, ע”י בית הדין לעבודה או גורם מוסמך אחר, בין על פי פניית השליח ובין עפ”י פניית גורם אחר כלשהו, כי השליח נתן את שירותיו למשתמשים כ”עובד”, למרות האמור בהסכם זה ולמרות הסכמתו של השליח לתנאי השימוש, וכי מגיעים לשליח תנאים ו/או זכויות סוציאליות למיניהם, או כי על גטפאקג’ לשלם בגין השליח תשלומים הנובעים מיחסי עבודה–אזי מוסכם כי השכר שהיה מגיע לשליח כ”עובד” בגין כל חודש מחודשי עבודתו, הינו שכר שעתי על פי שכר המינימום במשק (להלן: “השכר המוסכם כעובד”), כאשר יראו את שעות ביצוע השליחויות בפועל כ”שעות עבודה” לצורך חישוב זה הסותר כאמור את הסכמת הצדדים. במקרה חריג זה, שעות העבודה יחושבו לפי התיעוד במערכת גטפאקג’ והשליח מסכים מראש לקבל תיעוד זה כראיה סופית ומוחלטת.
 • 10.8
  השליח יהיה חייב להשיב לגטפאקג’, ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרות את תנאי השימוש ובה יטען כי השליח היה, או הינו, עובד של גטפאקג’, את כל התשלומים העודפים שקיבל מגטפאקג’ מעל לשכר המוסכם כעובד כאמור לעיל (להלן: “הסכום העודף”), כשהם נושאים ריבית והפרשי הצמדה למדד המחירים (עליה בלבד) במועד התשלום לשליח לעומת המדד הידוע ביום השבתו לגטפאקג’.
 • 10.9
  גטפאקג’ תהיה זכאית לקזז סכומים עודפים כאמור כנגד כל סכום שיגיע לשליח על פי תנאי השימוש, או על פי החלטת בית הדין או הגורם המוסמך, וזאת מבלי לגרוע מזכויות גטפאקג’ לקבל מן השליח את יתרת הסכומים המגיעים לה.

11.שינויים בתנאי השימוש

 • 11.1
  השירותים המוצעים על ידי גטפאקג’ משתנים ומתעדכנים מעת לעת. גטפאקג’ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג השירותים הניתנים (לרבות להוסיף או לגרוע), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במסגרת השינויים האמורים יכולים להתווסף גם תנאי שימוש נוספים, והללו יוצגו באתר ו/או באפליקציה, וייחשבו כחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי השימוש ממועד פרסומם, למעט אם נקבע מועד אחר לכניסתם לתוקף.
 • 11.2
  גטפאקג’ רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • 11.3
  שינויים בתנאי השימוש בשירות שהינם בכפוף להוראות הדין, יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור, אפילו לא תשלח לך הודעה ו/או לא תפורסם הודעה בפלטפורמה.
 • 11.4
  המשך שימושך בפלטפורמה ו/או מתן שירותים, לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש ובכלל זאת במקרה של שינוי עקב הוראות הדין, כאמור לעיל, יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש בשירות החדשים. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש בשירות החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בשירותים ו/או שימוש בפלטפורמה.

12.הפסקת פעילות הפלטפורמה ו/או האפליקציה וסיום התנאים

 • 12.1
  גטפאקג’ רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישת השליח לשירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות גטפאקג’ על פי כל דין.
 • 12.2
  בנוסף, גטפאקג’ רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות הפלטפורמה, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. השליח מסכים ומאשר כי גטפאקג’ לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטות אלה.
 • 12.3
  הוראות תנאי שימוש אלו, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף שונות, ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.

13.מדיניות פרטיות

 • 13.1
  גטפאקג’ אימצה מדיניות שמירת פרטיות – ראה לעניין זה כאן https://getpackage.com/privacy-policy/
 • 13.2
  בנוסף למפורט במדיניות הפרטיות, השליח מאשר בזאת לגטפאקג’ לשמור במאגריה את המידע האישי וכן מסמכים שנמסרו לה על-ידו (עותק מתעודת הזהות, רישיון נהיגה ומסמכים אחרים) וכל מידע נוסף שיצטבר אודותיו, בין היתר, מהסוגים הבאים: פרופיל השליח (הכולל, בין היתר, את שמו המלא, מספר לוחית הרישוי של כלי הרכב, התאריך בו הצטרף כשליח לגטפאקג’, מספר הטלפון הנייד שלו ותמונתו); מידע תפעולי (לרבות מיקום גיאוגרפי בזמן שימוש במערכת, מיקום איסוף השליחויות, יעד השליחות, וזמני הנסיעה). כמו-כן, ייתכן והשיחות שיבצע השליח עם נציגי גטפאקג’ ומשתמשיה תוקלטנה ותישמרנה במאגרי גטפאקג’ וכך גם תמונות שיצלם ו/או ישלח השליח במסגרת השליחויות שיבצע.
 • 13.3
  השליח מאשר לטפאקג’ להשתמש במידע ששמרה כאמור לעיל לצרכי מתן השירותים למשתמשים ולשליחים באמצעות המערכת, וכן לצרכי יצירת קשר עם השליח ולצרכי בקרה, ומטרות סטטיסטיות. גטפאקג’ שומרת לעצמה את הזכות לשתף את המידע האישי הרלוונטי לצורך מתן השירותים, לצורך ביצוע עסקאות מכל סוג שהוא עם כל צד ג’, ועם הרשויות המוסמכות לבקשתן או ביוזמת גטפאקג’, והכול ללא תשלום תמורה כלשהי לשליח.
 • 13.4 
  מבלי לגרוע מכל סעיף אחר, מובהר כי גטפאקג’ רשאית להשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או הודעות בכל מדיה אלקטרונית אחרת (ובכלל זה הודעות ווטסאפ), לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום בקשר לשימושך באתר ו/או באפליקציה, ו/או לשלוח אליך מדי פעם מסרים, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באפליקציה, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאתה עשויה למצוא בהם עניין (“דברי פרסומת”). כמו גם המשך השימוש שלך באפליקציה ו/או בחשבון והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות הדין. בנוסף, גטפאקג’ תהיה רשאית לעשות שימוש במידע זה לצרכים מסחריים על פי שיקול דעתה ובכלל זה שיתופי פעולה עם גורמים נוספים, מסעי פרסום שתשתתף בהם וכן במקרים של עיסקאות מיזוג ורכישה. שים לב, כי בכפוף להוראות הדין, תוכל בכל עת לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע”י פניה להסרתך מרשימת הדיוור של גטפאקג’ וכן תוכל להסיר את עצמך מקבלת דברי פרסומת במדיה כלשהי וזאת באמצעות משלוח בקשת הסרה מרשימת הדיוור באותה מדיה.

14.שונות

 • 14.1
  על תנאי השימוש זה יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט במחוז מרכז תהיה הסמכות המקומית לדון בכל סכסוך שיתגלע בין גטפאקג’ לבין מי מהחברים הרשומים ובכלל זה כל שליח.
 • 14.2
  תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד גטפאקג’ ו/או מי מטעמה בכל עניין הקשור לגטפאקג’ ו/או מי מטעמה ו/או לפלטפורמה, הינה 30 ימים ממועד הזמנת השליחות. ראה לעניין זה ההסכם הנפרד (פרק ב’) להלן.

15.פניה לגטפאקג’

 • 15.1
  בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם השירות, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת support@getpackage.com לחץ על הקישור לשליחת מייל
 • 15.2
  תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד גטפאקג’ ו/או מי מטעמה בכל עניין הקשור לגטפאקג’ ו/או מי מטעמה ו/או לפלטפורמה, הינה 30 ימים ממועד הזמנת השליחות. ראה לעניין זה ההסכם הנפרד (פרק ב’) להלן.

נספח א’

הסדר החשבונית ו/או הקבלה הדיגיטלית

אנא קרא בעיון את תנאי הסדר החשבונית הדיגיטלית ו/או הקבלה הדיגיטלית (כהגדרתם להלן), ובמידה וקראת והבנת והינך מסכים לכל התנאים, אנא סמן “אני מסכים” במקום הרלוונטי בתחתית העמוד.

לתשומת לבך – תנאי הסדר החשבונית הדיגיטלית ו/או הקבלה הדיגיטלית מתווספים לתנאי השימוש בפלטפורמת גטפאקג’ בע”מ (להלן: “תנאי השימוש”) בכתובת https://getpackage.com/terms-customers/ ומהווים חלק בלתי נפרד מהם. כל מונח שלא מוגדר מפורשות בתנאי הסדר החשבונית הדיגיטלית ו/או הקבלה הדיגיטלית יפורש בהתאם להגדרתו בתנאי השימוש. בעצם השימוש בפלטפורמה, הכניסה לאפליקציה, ו/או הענקת השירותים, הנך מעיד על הסכמתך המוחלטת לתנאי הסדר החשבונית הדיגיטלית ו/או הקבלה הדיגיטלית. אם אינך מסכים לאילו מתנאי הסדר החשבונית ו/או הקבלה הדיגיטלית, הינך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בפלטפורמה, לרבות הענקת השירותים המוצעים באמצעותה. החברה רשאית לשנות כל תנאי מתנאי השימוש בכל עת. המשך השימוש בפלטפורמה ובכלל זה באפליקציה ו/או בשירותים, לאחר ההודעה בדבר השינוי מהווה הסכמה מצדך לשינוי תנאי השימוש.

א. כללי

 • 1.
  הפקת ומשלוח חשבונית ו/או קבלה ע”י השליח עבור השירותים שניתנו לגטפאקג’ בע”מ תעשה באמצעות הפקת חשבונית ו/או קבלה בהתאם לסעיף 18ב(א) להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל”ג- 1973 (להלן: “חשבונית דיגיטלית”, “קבלה דיגיטלית” ו”הוראות מס הכנסה”, בהתאמה) בהתאם למפורט בתנאי השימוש ובתנאים אלה (להלן: “תנאי הסדר חשבונית דיגיטלית”).
 • 2.
  מבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש, בעת לחיצת השליח על משיכת כספים יתבקש השליח לאשר את נכונות המידע המוצג וייתן הסכמתו למופיע שם. פעולה זו תניע הליך נוסף של אישור השליח להפקת חשבונית ו/או קבלה דיגיטלית באמצעות שירותי איזיקאונט (להלן: “ממשק איזיקאונט”), על בסיס הנתונים שאושרו על ידי השליח.
 • 3.
  העתק החשבונית ו/או הקבלה הדיגיטלית תועבר למייל של השליח ואף תוצג בממשק האפליקציה.

ב. הצהרות ואישורי השליח

הינך מצהיר, מאשר ומסכים לכל האמור להלן:

 • 1.
  בטרם תופק עבורך, על פי הוראתך, החשבונית ו/או הקבלה הדיגיטלית הראשונה, הינך מאשר שהמצאת ישירות מפקיד השומה הודעה או שלחת לפקיד השומה, הודעה על כך מראש בדואר רשום, שהינך מפיק ו/או מפיקים עבורך מסמכים ממוחשבים לפי סעיף 18ב’ להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) תשל”ג 1973.
 • 2.
  כי קראת והבנת את כל התנאים הקשורים להסדר החשבונית הדיגיטלית ו/או הקבלה הדיגיטלית, לרבות כל התנאים והוראות המפורטים בתנאי הסדר החשבונית הדיגיטלית ו/או הקבלה הדיגיטלית, וכי הינך מסכים להם במלואם.
 • 3.
  כי פרטי העסק, לרבות שם עסק/שם השליח, מס’ טלפון נייד, ח.פ./מס’ עוסק מורשה או פטור, ת.ז., פרטי דוא”ל לקבלת העתק החשבונית הדיגיטלית ו/או הקבלה הדיגיטלית (להלן: “פרטי העסק”) אשר מסרת במעמד הצטרפותך כשליח לפלטפורמה, או כפי שעודכנו או יעודכנו על ידך, בכל מועד מאוחר יותר, יופיעו על גבי החשבונית ו/או הקבלה הדיגיטלית תחת הסדר החשבונית ו/או הקבלה הדיגיטלית.
 • 4.
  להעברת פרטי השליח, לרבות פרטי העסק, מגטפאקג’ בע”מ לחברת קייסיס בע”מ, ח.פ. 515285120 (להלן: “איזיקאונט”), לטובת מימוש הסדר החשבונית הדיגיטלית ו/או הקבלה הדיגיטלית.
 • 5.
  להקמת משתמש בממשק איזיקאונט להפקת חשבוניות ו/או קבלות דיגיטליות על שמך ובהתאם לפרטים שנמסרו על ידך והרשאה ו/או הסכמה לעיבוד המידע על הפעילות שלך באמצעות מערכת איזיקאונט וממשק הפקת החשבוניות והקבלות שלה, כי ספרור מסמכים דיגטליים ייעשה בהתאם למספור הייחודי של הסדר החשבונית הדיגיטלית ו/או הקבלה הדיגיטלית, וכי ספרור מסמכים אלו ישמש
  אך ורק לטובת החשבוניות ו/או הקבלות הדיגיטליות שיופקו על ידך עבור גטפאקג’ בע”מ בהתאם להסדר החשבונית ו/או הקבלה הדיגיטלית והוא נפרד ומקביל למספור מסמכים אחרים שלך.
 • 6.
  כי כל אישור לגטפאקג’ בע”מ להפקת חשבוניות דיגיטליות ו/או קבלות דיגיטליות יהווה גם אישור לאיזיקאונט להפקתן. ככל שאיזיקאונט תדרוש הסכמות ו/או גילויים נוספים, אזי ככל שתידרש תאשר גם אותם.
 • 7.
  לשירותי איזיקאונט, למעט הוראות הקשורות בתשלום בגין שירותי איזקאונט ובכפוף לכך שהשימוש בשירותי איזיקאונט נעשה עבור הסדר החשבונית הדיגיטלית ו/או הקבלה הדיגיטלית מול גטפקאג’ בלבד.

ג. אחריות

הינך מצהיר, מאשר ומסכים בזאת כי:

 • 1.
  (א) האחריות הבלעדית להפקת החשבוניות ו/או הקבלות הדיגיטליות היא עליך, בהתאם לאמור לעיל ו/או לכל שימוש אחר שיעשה על ידך על פי הסדר החשבונית ו/או הקבלה הדיגיטלית ; (ב) שירותי איזיקאונט הינם על בסיס As-Is, כפופים לתנאי השימוש של איזיקאונט ולהסכם שלה עם גטפאקג’ ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי גטפאקג’ בגין המגבלות הכרוכות בשימוש בהם ו/או ביכולת לצרוך אותם ו/או כי שירותי איזיקאונט לא הותאמו לצרכיך. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי גטפאקג’ בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. גטפאקג’ לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב האמור לעיל;(ג) גטפאקג’ לא תישא בכל אחריות לשירותי איזיקאונט עבורך ו/או תנאי השימוש של איזיקאונט, כפי שנמסרו לגטפאקג’ על ידי איזיקאונט בגין השירותים המפורטים בהסדר החשבונית ו/או הקבלה הדיגיטלית, לרבות בכל אחריות שהיא בקשר עם הסדר החשבונית ו/או הקבלה הדיגיטלית ו/או על פי שום דין, לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך ו/או לצד ג’ כלשהו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם שירותי איזיקאונט,לרבות נזק ישיר או עקיף, אובדן הכנסה, רווחים, מידע מכל סוג, נזקי גוף, נזקי רכוש, מוות ו/או פגיעה בפרטיות.
 • 2.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, גטפאקג’ אינה נותנת מצג כלשהו לגבי טיב ואיכות שירותי איזיקאונט. גטפאקג’ לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של איזיקאונט ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

ד. שינויים בתנאי הסדר החשבונית הדיגיטאלית

 • טפאקג’ רשאית לבצע שינויים בתנאי הסדר החשבונית הדיגיטלית ו/או הקבלה הדיגיטלית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לתשומת לבך, שינויים מהותיים בתנאי הסדר החשבונית הדיגיטלית ו/או הקבלה הדיגיטלית ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של הפלטפורמה ו/או האפליקציה. שינויים בתנאי הסדר החשבונית הדיגיטלית ו/או הקבלה הדיגיטלית שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי הפלטפורמה ו/או האפליקציה. המשך השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או הענקת השירותים לאחר עריכת השינויים בהסכם כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי הסדר החשבונית ו/או הקבלה הדיגיטלית החדשים. אם אינך מסכים למי מתנאי הסדר החשבונית הדיגיטלית ו/או הקבלה הדיגיטלית החדשים, עליך להימנע מהמשך השימוש בפלטפורמה, ו/או באפליקציה ו/או מהענקת השירותים.

ה. פניה לגטפאקג’

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם הסדר החשבונית הדיגיטלית ו/או הקבלה הדיגיטלית, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת –support@getpackage.com

פרק ב’

הסכם נפרד על פי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח – 1958 הסכם נפרד

 • מוסכם בזאת, כי תקופת ההתיישנות בהתייחס לכל תביעה נגד גטפאקג’ ו/או שעניינה תנאי השימוש של גטפאקג’ ו/או פעילות על פיו, הינה 30 (שלושים) ימים ממועד האירוע נשוא אותה תביעה. מובהר כי בעת ביצוע הרישום ובהסכמתך להשתמש בשירותיה של גטפאקג’ ו/או להעניק שירותים, הינך מסכים להסכם נפרד זה ועל פיו קוצרה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק ההתיישנות, תשי”ח – 1958 לשלושים ימים וזאת על פי הוראות סעיף 19 לחוק האמור לעיל.

צור עימנו קשר

כתובת

– הכשרת היישוב 23, ראשון לציון

טלפון למוקד נציגי השירות והתמיכה

077-670-5444

אימייל

Support@getpackage.com

עדכון אחרון: ___06.03.2024________

79329\0\1108