גטפאקג' בע"מ – מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מתארת את עקרונות היסוד והנהלים העיקריים לפיהם גטפאקג’ בע”מ (להלן “גטפאקג'” או “אנו” או “אנחנו”) פועלים על מנת להבטיח שהפרטיות של המשתמשים והשליחים תכובד בעת השימוש בשירותים שלנו על פי תנאי השימוש למשתמשים ושליחים (להלן “תנאי השימוש”) וכן GetPackage – אפלקציית השליחים. לעניין תנאי השימוש למשתמשים ראה https://getpackage.com/terms-customers/ ותנאי שימוש לשליחים ראה https://getpackage.com/terms-couriers/.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה עבור כל המינים. בנוסף, מדיניות זו חלה גם על פעילותך והשתתפותך גם ברשימות הדיוור והתפוצה של גטפאקג’.

במדיניות פרטיות זו, המילים “משתמש” או “אתה” מתייחסות ביחד למשתמשים ו/או שליחים של גטפאקג’ (להלן גם “חבר רשום”).

גטפאקג’ עשויה לעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת על פי שינוי חקיקה, אופי הפעילות ונסיבות נוספות. לא נבצע שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו ולא נצמצם את זכויות המשתמשים במסגרת מדיניות פרטיות זו מבלי לתת הודעה על כך, אשר עשויה להינתן גם בד בבד עם ביצוע השינוי או אחריו.

 1. גטפאקג’ אימצה מדיניות שמירת פרטיות אשר מטרתה להגן על כל חבר רשום והמידע של אותו חבר רשום. לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו מידע הנוגע אליך. בהתאם, אם אינך מסכים לאמור במסמך זה, או שאתה מתנגד לכך שגטפאקג’ ו/או מי מטעמה, תעבד מידע הנוגע אליך, אנא הימנע משימוש בשירותים המוצעים על ידי גטפאקג’, לרבות גלישה באתרי גטפאקג, רישום לאפליקציה או כל שימוש אחר.
 2. המידע הנוגע לכל חבר רשום ישמר במאגרי המידע של גטפאקג’ וישמש את גטפאקג’ לצורך מתן השירותים על פי תנאי השימוש ובכלל זה מעקב אחר מתן השירותים ומתן מידע הנדרש בהתייחס לביצוע השליחויות. גטפאקג’ תהיה רשאית לעשות שימוש במידע מסויים הנוגע לחבר רשום ככל הנדרש לצורך ביצוע שליחות, דוגמת העברת שם, מספר טלפון, תמונה וכד’ למזמין המשלוח או מקבל השליחות. פרטים נוספים של חברים רשומים אשר אינם נדרשים לצורך הפעילות בפלטפורמה יישארו בידי גטפאקג’ ויעשה בהם שימוש בהתאם לפעילות החבר הרשום ועל פי מדיניות פרטיות זו. המידע שנאסף על ידינו ו/או מעובד על ידינו, ישמר במאגרי המידע שלנו ללא הגבלת זמן, בכפוף לסעיפים 14 ו- 15 להלן.
 3. אנו רשאים לאסוף נתוני משתמש מהחברים הרשומים שלנו במגוון דרכים ובכלל זה גם הסכמי ההתקשרות, פרטי השליחויות, תשלומים ומקורות נוספים. בנוסף לנתוני החבר הרשום שנאספים ממך ואף מהארגון של המשתמש, אנו מעבדים מידע אישי מסוים אותו מעבירים לנו אודותיך צדדים שלישיים שהם ספקי שירותים.
 4. הדרך העיקרית לפיה גטפאקג’ מזהה שימוש בשירותיה הינו באמצעות טלפון סלולרי חכם ובכל זה מערכת האיכון(GPS) המותקנת בו. ברישומך הינך מסכים כי גטפאקג’ תעשה שימוש בפרטיך ובכלל זה במערכת האיכון בהתייחס לפעילותך.
 5. המידע האישי הנאסף על ידינו כולל גם את נתוני השימוש שלך. נתוני השימוש נובעים מהאינטראקציה שלך עם השירותים של גטפאקג’. למרות שאיננו משתמשים בדרך כלל בנתוני שימוש על מנת לזהות אותך כיחיד, לפעמים אתה עשוי להיות מזוהה בנסיבות מסוימות מתוך המידע, לבדו או כשהוא משולב או מקושר לנתוני משתמש. במצבים אלה, אפשר לראות בנתוני השימוש מידע אישי לפי הדינים החלים ואנו ננהג בנתונים אלה כבמידע אישי. אנו עשויים לאסוף באופן אוטומטי את נתוני השימוש הבאים כשאתה מבקר או יוצר קשר עם גטפאקג’ ובכלל זה מידע המתאר את המכשיר או הדפדפן שלך, מידע על ספק שירותי האינטרנט וסוג החיבור לרשת, לרבות כתובת ה-IP  שלך, מידע לגבי אזור, , זמן ומיקום, היכן לחצת על קישור לשירותים של גטפאקג’ וכן דפוסי שימוש, מערכת הפעלה ומידע נוסף.
 6. אנו מעבדים את המידע האישי של החבר הרשום על מנת לבצע את התחייבויות החוזיות שביננו ובין החבר הרשום ובכלל זה לביצוע השירותים, הסדרת ההתחייבויות שבינך ובין גטפאקג’ ו/או בין משתמשים ושליחים ומתן מידע לגבי ביצוע השירותים. כן אנו מעבדים את המידע האישי לצורך אינטרסים סבירים, הוגנים וראויים של גטפאקג’ ובכלל זה פיתוח עסקי, קשרי לקוחות, טיפול בתביעות, הליכים משפטיים, שיפור השירותים של גטפאקג’ ו/או השליחים וכן מילוי התחייבויות חוקיות החלות על גטפאקג’ כלפי רשויות אכיפת החוק ו/או רשות המיסים.
 7. מידע סטטיסטי הינו מידע המכיל נתונים אשר אינם מזהים חבר רשום בפרטיו שלו, נאסף על ידי גטפאקג’ ועל ידי צדדים שלישיים ומכיל מידע על השימוש שלך באפליקציה ו/או באתר, השירותים אותם ביקשת, תכיפות ושעות השימוש, מיקומו הגיאוגרפי של המכשיר הנייד שממנו התחברת לאפליקציה וכדומה. המידע הסטטיסטי נשמר בנפרד מהמידע האישי של החבר הרשום והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה גטפאקג’ במידע האישי ומיועד לצורכי ניהול פעילותה, אבטחה, בחינת תלונות וכד’. ברישומך, הינך מסכים כי גטפאקג’ ו/או צדדים שלישיים מטעמה, יעשו שימוש במידע זה.
 8. גטפאקג’ תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שבידיה, בין במידע האישי ובין במידע הסטטיסטי, לצורך אספקת השירותים, וכן לצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים באפליקציה ו/או באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים בשירותי גטפאקג’.
 9. לעניין השימוש של גטפאקג’ ובכלל זה הסכמה לקבלת דיוור מגטפאקג’ ראה בתנאי השימוש משתמשים בכתובת https://getpackage.com/terms-customers/ ותנאי שימוש שליחים בכתובת https://getpackage.com/terms-couriers/
 10. לאחר ביצוע השליחות על ידי שליח כלשהו, אפשר ותינתן למשתמש האפשרות לדרג את השליח וכן להעניק משוב חוזר על אופן ביצוע המשלוח על ידו. גטפאקג’ תהא רשאית לאסוף את המשובים ולהרכיב מספר ו/או סקאלה ויזואלית אשר תייצג את דירוג האובייקט המדורג (להלן: “דירוג“) ולפרסם את הדירוג. הדירוגים הינם אינדיקאטורים משמעותיים למוניטין של השליח ואין בהם כדי לחייב את גטפאקג’ וכל הסתמכות על הדירוג הינה באחריות החבר הרשום.
 11. גטפאקג’ תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האפליקציה, האתר ופיתוחם, לשיפור מבנה האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם. לשם כך, עשויה גטפאקג’ להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי.
 12. גטפאקג’ לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי של חבר רשום אלא באחד המקרים המפורטים להלן:
  • במידה ונתת את הסכמתך המפורשת לכך;
  • במקום בו מסירת המידע האישי נדרשת לצורך מתן השירותים אליהם נרשם או ביקש החבר הרשום כי ינתנו לו;
  • לספקי השירות שיבצעו עבורך את השליחויות כנדרש לצורך ביצוע המשימות כאמור;
  • למערכות צד שלישי הנדרשות לשם השלמת ביצוע השליחויות (כגון מערכות של חברות סליקה, בנקים, חברות ביטוח וכו’ המעורבות בביצוע העסקאות);
  • על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בהתייחס לכל הליך משפטי;
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין גטפאקג’ שתחייב את חשיפת פרטיך;
  • אם תבצע/י באמצעות האפליקציה ו/או באמצעות האתר פעולות אשר לדעת גטפאקג’ עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש;
  • כחלק מפעילותה ובכלל זה פעילות המבוצעת על ידי ספקים עבור גטפאקג’ ובכלל זה הכנת דוחות כספיים, דיווחים ופעילות מסחרית כוללת דוגמת שיתוף פעולה עם צד ג’, אשר יתייחס לכלל הפעילות של גטפאקג’ ולא לחברים רשומים מסויימים;
  • אם גטפאקג’ תמכור, תמחה, תעביר, תתמזג את פעילותה ו/או את הפלטפורמה ו/או כל חלק ממנה ו/או תעביר בכל דרך שהיא את הפלטפורמה, כולה או חלקה, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
  • אם גטפאקג’ תסבור בתום לב כי העברת המידע נחוצה להגן על הזכויות, הביטחון האישי או הרכוש של גטפאקג’, עובדיה, נותני השירות שלה, המשתמשים בשירותיה, שליחים או כל גורם אחר.
 13. במידה והנמען אינו החבר הרשום, החבר הרשום מצהיר כי ידוע לו שגטפאקג’ תשתמש בפרטי הנמען ותמסור את פרטי הנמען לשליח לצורך הספקת השירותים, וכי ידוע לו היטב שהוא אינו מורשה להזין פרטי נמען אשר לא נתן לו את הסכמתו לכך מראש. החבר הרשום מצהיר בזאת כי אין בשליחת מסרון לנמען ו/או הודעה אחרת ו/או בשימוש שתעשה גטפאקג’ בפרטי הנמען בכדי להפר הוראות כל דין, לרבות, אך לא רק, הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 והתקנות מכוחו ו/או הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008. החבר הרשום מצהיר כי קיבל את ההסכמות הנדרשות מהנמענים לצורך ביצוע השירותים ע”י גטפאקג’, השליחים, ו/או מי מטעמם וכי ישפה אתם בגין כל תביעה או דרישה עקב הפרת סעיף זה.
 14. הינך זכאי לעיין במידע האישי אשר נצבר עליך במאגר המידע של גטפאקג’. לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע ונזהה אותך בהתאם למדיניות גטפאקג’, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר. אם מצאת כי המידע הינו שגוי, הינך רשאי לפנות לגטפאקג’ על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאהsupport@getpackage.com במידה ותבקש מגטפאקג’ למחוק את המידע האישי לגביך,  גטפאקג’ תנסה להענות לבקשתך במידת האפשר, בכפוף להוראות הדין והחובות החלות על גטפאקג’ לשמירת פרטי פעילותה ובכלל זה על ידי הפיכת המידע האישי למידע סטטיסטי, שלא יאפשר זיהוי שלך.
 15. במקרה שהעיבוד של המידע האישי יהיה מבוסס על הסכמה שניתנה על ידי החבר הרשום, החבר הרשום רשאי לבטל את הסכמתו בכל עת ללא תשלום. ביטול הסכמה עשוי להוביל להפחתת האפשרויות להשתמש בשירותים של גטפאקג’ ואף הפסקת השימוש בהם. ביטול ההסכמה לא ישפיע על חוקיות איסוף ועיבוד אשר נעשה על יסוד הסכמתך, לפני ביטולה.
 16. קובצי Cookie וטכנולוגיות אחרות. אנחנו משתמשים או עשויים להשתמש בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון נתוני שימוש ומידע אחר כאשר המשתמשים מבקרים בשירותים  של גטפאקג’, כולל קובצי Cookies, אחסון נתוני אתר אינטרנט ושימוש בטלמטריה של רשת האינטרנט והאפליקציה. קובצי Cookies ונתונים אחרים של אתר אינטרנט  מאוחסנים במכשיר שלך ומאפשרים לנו לזהות מבקרים בשירותים של גטפאקג’ ובכך מקלים על השימוש בשירותים של גטפאקג’ ויוצרים מידע מצטבר על המשתמשים שלנו. המשתמשים יכולים להגדיר את הדפדפן שלהם כך שיסרב לקבל קובצי   .Cookies יש לציין כי חלקים מהשירותים של גטפאקג’ עשויים לא לתפקד כראוי אם אתם מסרבים לשימוש ב- Cookies.
 17. גטפאקג’ מיישמת במערכותיה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. לתשומת ליבך, מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של גטפאקג’ ולשרתיה, אולם הם אינם מספקים מעטפת הרמטית חסינה לפגיעות כאמור לעיל. לכן, גטפאקג’ לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של גטפאקג’.
 18. לעניין מדיניות גטפאקג’ בנושא דיוור ומשלוח הודעות ובכלל זה גם הודעות פרסומיות וכן הסרה מרשימת הדיוור, אנא ראה סעיף 11 בתנאי שימוש למשתמשים (לחץ כאן ) וסעיף 13 לתנאי שימוש שליחים (לחץ כאן).
 19. יצירת קשר: אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בכל הקשור לפרטיותך במידע  ששמור אצלנו, אנא פנה אלינו בדוא”ל Support@getpackage.com

עדכון אחרון: _______15.2.2024___