תנאי שימוש בפלטפורמת GetPackage

1. כללי

 • 1.1
  השימוש או הביקור באתר גטפאקג’ בע”מ (ח.פ. 515385755) (“גטפאקג'”) בכתובת www.getpackage.com ו/או בכל כתובת אחרת שתפעיל גטפאקג’ (להלן “האתר”) ו/או באפליקציה של גטפאקג’ (בכל מערכת הפעלה)(“האפליקציה”, האתר והאפליקציה יקראו להלן “הפלטפורמה”) ו/או השימוש במוצרים, תוכנות, עדכונים, נתונים ושירותים, כפי שיהיו מעת לעת באתר ו/או באפליקציה (להלן “השירותים”), כפופים לתנאי שימוש אלו, היוצרים את הסכם משפטי בינך לבין גטפאקג’ וכן תנאי השימוש שעל פיהם פועל האתר ו/או האפליקציה (להלן “התקנון” או “תנאי השימוש”).
 • 1.2
   רישום באתר ו/או באפליקציה, הורדת האפליקציה ו/או השימוש באפליקציה ו/או באתר הינם בגדר אישור להסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו בפלטפורמה מעת לעת.
 • 1.3
  תנאי שימוש אלו יוצרים הסכם משפטי מחייב בינך לבין גטפאקג’ בהתייחס לכל שימוש שיעשה על ידך בפלטפורמה ובשירותים. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש בפלטפורמה ולהסיר את האפליקציה ממכשיריך.
 • 1.4
  תקנון זה נכתב בלשון יחיד וזכר, אך הינו מיועד לכלל הציבור ועל כן יש לקראו בלשון רבים ו/או בלשון נקבה, על פי הנסיבות.
 • 1.5
  בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין הפלטפורמה, יגברו תנאי השימוש.
 • 1.6
  תנאי שימוש אלו כוללים קיצור של תקופת ההתיישנות – ראה פרק ב’ בתחתית תנאי שימוש אלו.

2. מהות השירותים

 • 2.1
  הפלטפורמה הינה פלטפורמת דיגיטלית המקשרת בין משתמשים המבקשים שיבוצעו עבורם שליחויות ובין שליחים, אשר מבקשים לבצע שליחויות אלו וכל זאת במסגרת כלכלה שיתופית. הפלטפורמה פותחה ומנוהלת על ידי גטפאקג’.
 • 2.2
  השירותים המוענקים באמצעות הפלטפורמה הינם שירותי שליחות עבור משתמשים רשומים בפלטפורמה (“משתמשים”) לבין שליחים, המספקים את שירותי השליחות (“שליחים”; המשתמשים והשליחים יקראו יחדיו “חברים רשומים”). השליחים המעניקים את השירותים, הינם גורמים עצמאיים, אשר אינם עובדים או שלוחים של גטפאקג’, אך מחויבים לתנאי השימוש החלים עליהם במסגרת הפלטפורמה.
 • 2.3
  גטפאקג’ אינה חברת שליחויות אלא מקשרת בין המשתמשים לבין השליחים באמצעות הפלטפורמה. גטפאקג’ גובה את התשלום בגין ביצוע השליחות כפי שסוכם בינה ובין המשתמש ומשלמת את התשלום לשליח, כפי שסוכם בינה ובין השליח. בהתאם האחריות החלה על גטפאקג’, ככל שהינה קיימת, מוגבלת למפורט בתנאי שימוש אלו.
 • 2.4
  לצורך מתן השירותים באמצעות הפלטפורמה, גטפאקג’ מפעילה אמצעים טכנולוגים ובכלל זה שימוש במערכת ג’י.פי.אס (GPS – Global Positioning System) ו/או GNSS, המותקנת בטלפונים הסלולריים של שליחים וכן מעניקה אפשרות מעקב אחר ביצוע השירותים.
 • 2.5
  השליחים הינם גורמים עצמאיים אשר אינם נתונים למרותה או פיקוחה של גטפאקג’. השליחים התחייבו בפני גטפאקג’ כי יש להם ההיתרים והרישיונות ההכרחיים על פי דין כדי לבצע את השירותים אותם הם מעוניינים לספק למשתמשים, אך גטפאקג’ לא בדקה ואין לה את האפשרות לבדוק, את נכונות הצהרות אלו וגם לא ביצעה בדיקות נאותות כלשהן ואינה יכולה להתחייב כי השליחים אכן מוסמכים, רשאים, ו/או מורשים לספק את השירותים. השליחים אינם מועסקים על-ידי גטפאקג’ ואינם משמשים כנציגיה או שלוחיה ואין לראותם ככאלו.
 • 2.6
  חבר רשום אינו רשאי לייצג את גטפאקג’ בכל צורה שהיא.

3. זכות שימוש בפלטפורמה

 • 3.1
  השימוש בפלטפורמה פתוח לכל משתמש, כל זמן שהוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש ו/או אינו מפר את תנאי השימוש. השימוש בפלטפורמה נעשה על ידי כל משתמש ומשתמש באחריותו המלאה.
 • 3.2
  תנאי לשימוש בפלטפורמה הינו רישום כנדרש באתר ו/או באפליקציה ובכלל זה המצאת מלוא הנתונים הנדרשים להשלמת רישום זה. ללא השלמת הרישום כנדרש, לא יתאפשר שימוש בפלטפורמה.
 • 3.3
  השימוש בפלטפורמה הינו על פי שיקול הדעת של כל חבר רשום ועל פי צרכיו של החבר הרשום, בין כאדם פרטי, משתמש עסקי או ישות משפטית. ניתן לעשות שימוש בפלטפורמה למטרות חוקיות בלבד ואשר אינן מנוגדות לתנאי השימוש ולהוראות כל דין.
 • 3.4
  אינך רשאי לעשות כל שימוש מסחרי בפלטפורמה ו/או כל חלק ממנו, לרבות גביית תשלום כלשהו או כל שימוש אחר שאינו מותר על פי תנאי השימוש.
 • 3.5
  גטפאקג’ רשאית לחסום גישה ושימוש בפלטפורמה ו/או בכל חלק ממנה, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, לפי שיקול דעתה המוחלט וללא צורך בהנמקה. חסימת הגישה לפלטפורמה ו/או כל חלק ממנה, עשויה לחול, בין היתר, במקרים דוגמת אי העברת תשלום במועד, סירוב תשלום על ידי חברת כרטיסי האשראי, חשש להפרת תנאי השימוש, הפרה של הוראות הדין ו/או במקרה בו ייעשה ניסיון לפגוע בהתנהלותה התקינה של הפלטפורמה ו/או בצד שלישי כלשהו. ככל שנחסמה גישתך לפלטפורמה ו/או כל חלק ממנה, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם מחדש עד החלטה אחרת על ידי גטפאקג’.
 • 3.6
  השימוש באתר אינו מותר לאנשים ו/או ישויות חסרי כשירות משפטית ואינו מותר לאנשים ו/או ישויות שנחסמו בעבר על ידי גטפאקג’ (ומובהר כי רישום מחדש תוך שימוש בפרטי זיהוי פיקטיביים או שאינם נכונים, אסור בתכלית).
 • 3.7
  אין לעשות כל שימוש בפלטפורמה ו/או בכל חלק ממנה, שאינו חוקי ו/או אינו מורשה על פי תנאי השימוש ו/או אינו מורשה על פי כל דין, לרבות, הפצה, שכפול, העתקה, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים בפלטפורמה, ללא אישור מראש ובכתב של גטפאקג’.
 • 3.8
  מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף 3.7 לעיל, השימושים הבאים אינם מותרים:
  • 3.8.1
   להשתמש בפלטפורמה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית, זדונית או בלתי מורשית.
  • 3.8.2
   פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של גטפאקג’, של משתמשים אחרים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה זכויות יוצרים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של הפלטפורמה, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת הפלטפורמה, עיצוב הפלטפורמה, המידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה.
  • 3.8.3
   פגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים ובכלל זה משתמשים אחרים.
  • 3.8.4
   כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, או העלאת תכנים לא חוקיים באמצעות האפליקציה ו/או באתר, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים פוגעניים או תכנים שאינם תכנים הולמים מכל סיבה אחרת בכל תוכן בפלטפורמה.
  • 3.8.5
   כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של הפלטפורמה ו/או במי מהחברים הרשומים, פעולות של הנדסה חוזרת (reverse engineering), די-קומפילציה (De-compilation), שינויים, תרגומים, התאמות ו/או פעולות אחרות שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של הפלטפורמה וכל ניסיון להתחקות אחר האופן שבו הן פועלות.
  • 3.8.6
   העברה באמצעות הפלטפורמה ו/או השירותים, וירוס מחשב, “תולעת”, סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, הפרעה, השעיה, הסטה של פעילות ו/או שהם פולשניים.
  • 3.8.7
   העברה באמצעות הפלטפורמה של מסר פרסומי ללא אישור גטפאקג’.
  • 3.8.8
   התחזות לאדם או גוף אחרים, לרבות בין השאר ולא רק, כשליח, נציג, מתווך או סוכן של גטפאקג’ ו/או כל אדם או גוף אחר.
  • 3.8.9
   מכירה, מתן רישיון, הפצה ו/או ניצול למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לפלטפורמה ו/או כל מידע המצוי בהם.
 • 3.9
  מבלי לגרוע מכל אחריות אחרת הקיימת לך, אתה מתחייב לשפות ולפצות את גטפאקג’, עובדיה, מנהליה, נציגיה ו/או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את תנאי השימוש בכלל ואת סעיף 3 זה בפרט, בגין כל הוצאה, נזק, הפסד, אובדן רווח ו/או חוסר שיגרם לגטפאקג’ ו/או מי מהמנויים לעיל, במישרין ובעקיפין, בין בפעולותיך ו/או מחדליך.

4. ההרשמה

 • 4.1
  השימוש בפלטפורמה מותנה ברישום על פי נוהלי גטפאקג’, כפי שיעודכנו מעת לעת והינך נדרש לעדכן את פרטיך, כפי שהינם מופיעים בפלטפורמה, בכל מקרה של שינוי או עדכון.
 • 4.2
  על מנת להשתמש בפלטפורמה, עליך להיות בעל דואר אלקטרוני פעיל, המאפשר שליחה וקבלה של הודעות דואר אלקטרוני, וכן הינך חייב להיות בעל חשבון בנק פעיל בישראל ובעל כרטיס אשראי מטעם חברת כרטיסי אשראי ישראלית, הניתן לסליקה על ידי האתר ואשר מכובד על ידי גטפאקג’ (כרטיס האשראי יאושר במסגרת הליך הרישום).
 • 4.3
  כל מגבלה הקיימת בדין לעניין שימוש בפלטפורמה בגבולות מדינת ישראל, ככל שחלה, תחול על הפלטפורמה.
 • 4.4
  הליך הרישום דורש מילוי של כל הפרטים הקיימים בטופס הרישום והינך מתחייב למלא את טופס הרישום כנדרש, תוך שימוש בפרטיך האמיתיים ובחירת סיסמא אישית. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי שלך, ובכלל זה שם, כתובת דוא”ל, כתובת מגורים, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד, פרטי כרטיס אשראי וכד’. לא תוכל לעשות שימוש בפלטפורמה ללא מסירת מלוא הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה ישמרו באתר גטפאקג’ על פי מדיניות הפרטיות של גטפאקג, (ראה סעיף 11 להלן). במסגרת הליך הרישום הינך מסכים כי גטפאקג’ תהיה רשאית לשלוח לך הודעות מעת לעת ובכלל זה הודעות מערכת, הודעות הנוגעות לשימוש בפלטפורמה ובכלל זה משוב וסקרים והודעות בדבר פרסום וקידום. ככל שהינך מבקש להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של הודעות בדבר פרסום וקידום, הינך מתבקש להסיר את עצמך באמצעות כפתור “הסר” בהודעה שקיבלת או לפנות לשירות הלקוחות של גטפאקג’. הרשמה אינה כרוכה בתשלום. ככל שגטפאקג’ תבקש לגבות בעתיד תשלום כלשהו בגין ההרשמה ו/או שימוש מסוים בפלטפורמה, תתפרסם על כך הודעה מתאימה.
 • 4.5
  הינך האחראי הבלעדי לשמור על סודיות הסיסמא שתבחר לשימוש בפלטפורמה ואינך רשאי לאפשר שימוש בחשבונך או בפרטיך על ידי כל צד ג’. כל מקרה של חשד לשימוש בחשבונך על ידי צד ג’, הינך נדרש לפנות מיידית לגטפאקג’ ולדווח על כך. אין להשתמש בחשבון של משתמש אחר ו/או להזדהות כמשתמש אחר. גטפאקג’ אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל שלך, במישרין או בעקיפין, למלא אחר תנאי השימוש או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא שלך ו/או בחשבונך ו/או בשל גניבת המכשיר הנייד ו/או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. בכל מקרה כאמור, אתה תהיה אחראי לכל ההוצאות, נזקים ו/או ההפסדים אשר ייגרמו לגטפאקג’ או לאחרים בשל שימוש שכזה.
 • 4.6
  כל פעולה כספית שתתבצע על ידך או עבורך, תעשה באמצעות חשבון וירטואלי ייחודי שלך, אשר יחוייב ויזוכה על פי הפעולות שיבוצעו על ידך. כל חיוב וזיכוי של חשבונך יעשה באמצעות סליקת או זיכוי כרטיס אשראי ו/או באמצעות חיוב או זיכוי חשבון הבנק שלך ו/או באמצעות צורת תשלום אחרת. בהתאם, בעת תהליך ההרשמה הינך חייב להיות בעל כרטיס אשראי פעיל ותקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הישראליות ו/או חשבון בנק, בבנק ישראלי, המאפשר חיובים וזיכויים, כפי שמפורט בטופס ההרשמה. גטפאקג’ תחייב או תזכה את כרטיס האשראי ו/או חשבון הבנק (ו/או צורת תשלום אחרת, דוגמאת אפליקציית תשלום), על סמך הפעולות שתבצע באמצעות הפלטפורמה. ברישומך הינך מעניק הרשאה לגטפאקג’ לחייב או לזכות את כרטיס האשראי שלך, חשבון הבנק ו/או אמצעי אחר, כאמור לעיל וכן הינך מסכים כי פרטיך ופרטי כרטיס האשראי יבדקו כחלק מתהליך הרישום. זיכוי חשבונך באמצעות כרטיס האשראי יעשה על פי הנחיותיך ובהתאם לסכום הכספי שנצבר בחשבונך. ככל שיעשה שימוש בחשבון בנק, אתה מסכים כי חשבון זה יזוכה בגין הכספים המגיעים לך ויחוייב בגין הכספים שהינך נדרש לשלם והינך מתחייב לחתום על ההרשאות המתאימות, כפי שתדרש על ידי גטפקאג’ מעת לעת.
 • 4.7
  במקרה של אובדן המכשיר הנייד שלך ו/או גניבת המכשיר ו/או חשיפת שם המשתמש וסיסמתך, עליך להודיע על כך לגטפאקג’ בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה – support@getpackage.com . לאחר סיום מוצלח של תהליך הזיהוי, גטפאקג’ תפעל כמיטב יכולתה על מנת למנוע שימוש בלתי מורשה בפלטפורמה.

5. הזמנת משלוח וביצועו

 • 5.1
  משתמש המבקש כי יבוצע עבורו שליחות, יזין בפלטפורמה את הפרטים הנדרשים לשם הזמנת המשלוח. הזנת הפרטים תעשה בשפה העברית בלבד, ובאופן ברור, מלא ומפורט ויכללו בה כל הפרטים הנדרשים לעניין איסוף המשלוח ומסירתו.
 • 5.2
  בעת הזמנת המשלוח, באחריות המזמין לפרט את מידות ומשקל החבילה, כמצויין בפלטפורמה, וכן תכונות מיוחדות הנוגעת למשלוח (ובכלל זה אם המשלוח שביר) וכל מידע רלוונטי אחר לביצוע המשלוח על ידי השליח. המשלוח חייב להיות ארוז על ידי המשתמש באריזה סגורה, אטומה וחתומה, בהגנה פיזית מתאימה לתכולה אותה מבקש המזמין להעביר, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לאריזה הולמת למשלוח עם תכולה שבירה. ויש לסמן על החבילה את פרטי המשלוח ולכל הפחות, שם מקבל המשלוח, כתובת ומספר טלפון.
 • 5.3
  תמחור השליחות דורש פירוט מדויק של הפריט הנשלח ועל בסיס פירוט זה יקבע מחיר המשלוח וזאת בהתבסס על גודל החבילה ומשקלה, מרחק השליחות, מועד ודחיפות ביצוע השליחות ו/או גורמים נוספים. מחיר המשלוח המוצע יוצג בפני המשתמש לאישורו לפני אישור המשלוח ומחיר זה יהיה מחיר השליחות. בכל מקרה של אי התאמה בין הפירוט שנמסר לבין הגודל ו/או המשקל בפועל של הפריט הנשלח, המשתמש, יחויב על פי המשקל בפועל ו/או גודלו של הפריט הנשלח.
      5.3.1
   תמחור שירות אזורי
   בכפוף לאמור בסעיף 5.3 רישא לעיל (לעניין גודל ומשקל חבילה, דחיפות משלוח ו/או גורמים נוספים), גטפאקג’ מציעה שירות של משלוח אזורי במחיר קבוע (כפי שיפורסם ויעודכן על ידי גטפאקג’ מעת לעת)(להלן “המשלוח האזורי”) בטווח זמן מסויים. שירות המשלוח האזורי מוצע ברשימת יישובים המתעדכנת מעת לעת, ליעדים ספציפיים בטווח של עד 20 ק”מ מאותו ישוב ובשעות הפעילות של גטפאג’ לביצוע משלוח אזורי ובתנאי כי משלוח אזורי הוזמן עד שעה קבועה לשם ביצוע באותו יום (שעה 14:00 במועד עדכון תנאי שימוש אלו, כפי שיעודכן מעת לעת)
      5.3.2
  בדיקה אם שליחות מסוימת תכלל במסגרת השירות האזורי תתבצע באמצעות כניסה לטופס הזמנת משלוח (לחץ כאן) ולאחר מכן הזנת כתובת איסוף מלאה. ככל שכתובת האיסוף נכללת במסגרת השירות האזורי, יואר כפתור i ולצידו יצוין מחיר המשלוח. דוגמא להמחשת המסמך הינה כדלקמן –

      5.3.3
  במקרה והשירות האזורי ניתן מנקודת האיסוף, אזי באמצעות לחיצה על כפתור i, תוצג רשימת הישובים אליהם ניתן לבצע את המשלוח האזורי מנקודת האיסוף שציינת במחיר קבוע כאמור לעיל (מחיר שיופיע כמפורט בסעיף 5.3.2 לעיל).
     5.3.4
  במקרה ובעת הזנת פרטי נקודת האיסוף לא יופיע כפתור i או שנקודת המשלוח אינה נכללת ביעדים מאותה נקודת איסוף, השירות האזורי לא יתאפשר לביצוע שליחות זו, וניתן לבצעה כשליחות אקספרס (מיידי/מתוזמן) בעלות שתוצג למשתמש בעת הזמנת השליחות.
      5.3.5
  גטפאקג’ שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את תנאי השירות האזורי בכל עת ובמקרה כאמור, תינתן הודעה למשתמשים.
 • 5.4
  אריזה. לעניין אריזת משלוחים, אלו יארזו על ידי המשתמש (או השולח) בצורה השומרת על שלמות הפריט הנשלח בהתאם לאופי הפריט ובאופן סביר מבחינת נפח החבילה שנוצר. שליח לא ידרש לקבל פריטים שלא ארוזים בצורה זו או בצורה המסכנת את בטיחותו או את שלמות שאר הפריטים הנמצאים בחזקתו.
 • 5.5
  משלוחים שגטפאקג’ אינה מבצעת. גטפאקג’ לא תבצע משלוח של מוצרים המוגדרים כחומרים מסוכנים ו/או שבירים ו/או יקרים ו/או חריגים ו/או הדורשים מיומנות או רישיונות מיוחדים
 • 5.6
  תיחום גיאוגרפי. על אף האמור בכל סעיף אחר, ביצוע שליחות באיזור גיאוגרפי מותנית באיתור שליח המוכן לבצע שליחות מעין זו. בהתאם, גטפאקג’ אינה מתחייבת לכיסוי גיאוגרפי כלשהו.
 • 5.7
  למען הסר ספק, נכונות פרטי איש הקשר לו ימסר המשלוח, הינה באחריות המשתמש בלבד והמשתמש מתחייב לשאת בכל עלות נוספת ככל שתגרם, עקב אי קבלת המשלוח ביעד המבוקש (איסוף\מסירה) והחזרתו למשתמש מכל סיבה, אלא וככל שזה נבע ממעשה או מחדל של השליח. השליח ימסור את המשלוח לאיש הקשר הממוען ו/או על פי הנחיותיו, אלא וככל שהמשתמש הורה אחרת. גטפאקג’ לא תשא בכל אחריות בכל מקרה של אובדן, נזק ו/או חבלה במשלוח, במידה והשליח פעל על פי הנחיות איש הקשר, אלא במקרה בו המשתמש הורה אחרת.
 • 5.8
  תנאי להזמנת משלוח הינו הסכמת המשתמש לתעריף המשלוח, אשר יוצג בעת אישור ההזמנה בהתבסס על מרחק הנסיעה ופרטי החבילה הנשלחת על פי תיאור המשתמש, משקלה יעדה וכד’. היה ולא תהיה התאמה בין התיאור לבין המרחק, המידות, ו/או המשקל בפועל, יחויב המשתמש על פי הנתונים בפועל.
 • 5.9
  היה ותכונות הפריט הנשלח יהיו שונות מהותית מההזמנה המקורית באופן שלא יאפשר לשליח לבצע את השליחות, יחויב המשתמש בדמי המשלוח המקוריים בלא שהשליח יהיה חייב לבצע את השליחות. בכל מקרה של משלוח הדורש הצעת מחיר ספציפית, תנאי לביצוע ההזמנה הינו פניה לקבלת הצעת מחיר ואישור ההצעה המתקבלת. בכל מקרה כאמור, המשתמש נדרש לתיאור מלא ומפורט של המשלוח המתבקש, על מנת לוודא כי ההצעה שתתקבל תתאם את המשלוח.
 • 5.10
  החבילה חייבת להיות מוכנה לאיסוף במועד שנקבע לאיסופה. בכל מקרה בו ידרש השליח להמתין לקבלת החבילה, המשתמש יחויב בתשלום על המתנה זו, על פי מחירון שתקבע גטפאקג’ מעת לעת ו/או על פי התעריף שיופיע בעת אישור ההזמנה על ידי המשתמש.
 • 5.11
  תעריף המשלוח של החבילה יופיע לאחר השלמת הזנת פרטי המשלוח והמשתמש יחויב בתשלום זה עם ביצוע ההזמנה, בכפוף לביטול משלוח, שינוי תנאיו ולכל תוספת שידרש לשלם על פי תנאי השימוש.
 • 5.12
  המשתמש יהיה רשאי לבטל את המשלוח בכל עת קודם לציוות שליח וזאת ללא חיוב. ביטול יכול להעשות, במקרים מסוימים, באמצעות הפלטפורמה. במידה ולא ניתן לבטל את השליחות באמצעות הפלטפורמה מכל סיבה שהיא, יש לפנות לשירות הלקוחות ולבקש את ביטול השליחות.
 • 5.13
  בכל מקרה של ביטול משלוח ו/או אי ביצוע המשלוח לאחר ציוות השליח, מסיבה שאינה באחריות גטפאקג’ ו/או השליח, המשתמש ישא בעלות ביטול המשלוח על פי תעריף שייקבע ע”י גטפאקג’. בכל מקרה בו לא ניתן לבצע את השליחות אחר איסוף המשלוח ובכלל זה כתובת שגויה, אי הימצאות מקבל המשלוח ו/או כל סיבה אחרת שאינה באחריות גטפאקג’ ו/או השליח, המשתמש ישא בעלות ההשבה של המשלוח אליו על פי תעריף המשלוח, בנוסף לחיובו בגין ביצוע השליחות.
 • 5.14
  באחריות המשתמש לזהות את השליח המגיע לאסוף את המשלוח על פי פרטים שימסרו לו על ידי גטפאקג’ ובכלל זה פרטי השליח ו/או תמונתו ו/או צורת זיהוי אחרת. בכל מקרה של אי התאמה בין פרטי השליח שנשלחו למשתמש לבין השליח שהגיע לאסוף את המשלוח, יש לנהוג במשנה זהירות ולהתריע על כך בפלטפורמה, כמו גם במקרים של הזמנות סרק או התנהגות בלתי הולמת של השליח אשר מפרה את תנאי השימוש
 • 5.15
  ממועד איסוף המשלוח על ידי השליח, כל ביטול או שינוי של פרטי המשלוח יחויב בתשלום מלא של תעריף המשלוח עבור אותו משלוח. תשלומים נוספים יחולו בגין שינוי יעד ו/או החזרת החבילה ו/או זמן המתנה, לפי תעריף של גטפאקג’, כפי שיקבע מעת לעת. היה ומסיבה כלשהי יאלץ השליח או גטפאקג’ לאחסן את דבר המשלוח, יהא השליח או גטפאקג’, לפי העניין, פטורים מכל אחריות לדבר המשלוח ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יישא המשתמש בדמי אחסנה על פי תעריף שתקבע גטפאקג’ ואשר יעודכן מעת לעת, בהתחשב בין השאר במידות, משקל והפריט.
 • 5.16
  השליח ימסור את המשלוח למקבל ביעד שנקבע ו/או על פי הנחיותיו של המקבל, תוך קבלת אישור למסירת המשלוח וזאת על ידי  תמונה/סריקה/קוד מאובטח ו/או באמצעות מסירה בצורה אחרת שתתואם עם המשתמש או על פי הנחיות מקבל המשלוח.
 • 5.17
  בכל מחלוקת שבין המשתמש לשליח, הצד המבקש בירור ישלח פנייה למוקד השירות של גטפאקג’ בצירוף תמונות, וזאת בתוך שני ימי עסקים ממועד מסירת המשלוח ו/או הגעת השליח. התלונה תועבר לתגובת הצד השני וגטפאקג’ תכריע במחלוקת שבין הצדדים, בהתאם לתנאי תקנון זה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. הכרעת גטפאקג’ תהיה סופית תחייב את הצדדים.
 • 5.18
  לאחר קבלת שירות כלשהו מאחד מהשליחים, עשויה להינתן לך האפשרות לדרג את ספק השירותים וכן להעניק משוב על השירות שניתן לך. נשמח אם תעשה כן, אם כי גטפאקג’ אינה מתחייבת כי תוכל ליישם את המלצותיך והערותיך. מידע שימסר על ידך באמצעות דירוג כאמור לא יחשב כמידע פרטי וישמש את גטפאקג’ לצרכיה ולשם ייעול שירותיה.

6. לקוח עסקי ומשתמש עסקי

 • 6.1
  לקוחות עסקיים במסלולים מסוימים (כפי שיוגדרו על ידי גטפאקג’ מעת לעת) (“הלקוח העסקי”) יפעלו בהתאם לתנאי השימוש אלו או בהתאם להסכם ייעודי (“נספח עסקי”) שייחתם בין הלקוח העסקי לבין גטפאקג’. הלקוחות העסקיים יאפשרו לגורמים מטעמם, (עובדים או ספקים לדוגמא), להשתמש בשירותים במסגרת החשבון של הלקוח העסקי, שיוגדר עבור כל משתמש עסקי (“חשבון הלקוח העסקי”)
 • 6.2
  ככל שתהיה סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלו לכל הסכם שיחתם עם לקוח עסקי, יגברו הוראות הנספח העסקי.
 • 6.3
  ללקוח העסקי תינתן גישה על ידי גטפקאג’, לצורך מעקב אחר ביצוע השליחויות ובכלל זה תנתן לו האפשרות ליצירת דו”חות משלוחים. השימוש בחשבון הלקוח העסקי ובמערכת כאמור לעיל הינה באחריות מלאה של המשתמש ובכלל זה הינו אחראי על כל שימוש שיעשה על ידי מי מטעמו.

7.אחריות השליח

 • 7.1
  השליח הוא האחראי הבלעדי לביצוע השליחות. גטפאקג’, בעליה, מנהליה, מפעיליה ו/או עובדיה אינם אחראים בכל צורה שהיא לטיב, אופן ודרך ביצוע המשלוח. עם זאת גטפאקג’ מתווה את הדרך ועושה כל שביכולתה לקבוע רף שירות גבוה.
 • 7.2
  השליח אחראי בלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד שיגרם עקב מעשה או מחדל של השליח, ובהתאם הינך נדרש לשתף פעולה ולסייע לגטפאקג’ בכל מקרה בו נגרם לך נזק כלשהו, לבירור עובדות המקרה ולפעולת גטפאקג’ בנושא זה.

8. שיפוי במקרה אובדן / נזק

 • 8.1
  בכל מקרה של נזק ו/או אובדן בהתייחס לפריט כלשהו, (ולמען ספק מובהר כי אחריות גטפאקג’ הינה בהתייחס לפריט הנשלח בלבד והיא אינה ולא תהיה אחראית בגין כל נזק לאריזת הפריט), גטפאקג’ תשפה את המשתמש הניזוק בסכום של שווי תכולת החבילה נשוא המשלוח (אך לא אריזתו) על פי עלותו בפועל (ולא על פי מחירו לצרכן ובניכוי מע”מ במקרה של עוסק מורשה), אך לא יותר מהסכום המירבי שיקבע מעת לעת על ידי גטפאקג’ כמחיר השיפוי (“דמי נזק”). בכל מקרה של נזק או אובדן של המשלוח, יהיה המשתמש (והוא בלבד) זכאי לפיצוי בגובה שעד סכום דמי הנזק, אחר שפנייתו לגטפאקג’ תבדק ותמצא מוצדקת ואחר שימציא את האסמכתאות לגובה עלות הפריט שניזוק או אבד. הכרעת גטפאקג’ בנושא זה תהיה סופית ומוחלטת.
 • 8.2
  עד קבלת החלטה אחרת על ידי גופאקג’, דמי הנזק לא יעלו על 500 ש”ח למשלוח, אלא וככל שהוסכם מפורשות בכתב בין המשתמש לבין גטפאקג’ על דמי נזק בסכום אחר. דמי הנזק ישמשו לשיפוי המשתמש ו/או כל צד ג’ בהתייחס למשלוח נשוא הדרישה.

9.תשלומים

 • 9.1
  התשלום בעד המשלוח ייגבה מן המשתמש על ידי גטפאקג’ אחר מסירת המשלוח (אלא אם הוסכם עימו אחרת), באמצעות חיוב כרטיס אשראי של המשתמש ו/או חיוב חשבון בנק ו/או בצורה אחרת, על פני תנאי שימוש אלו ו/או כפי שיוסכם עם המשתמש. אחר ביצוע התשלום, תישלח למשתמש חשבונית מס/קבלה כדין.
 • 9.2
  זיכוי משתמש, אם וככל שזה יהיה זכאי לזיכוי, יעשה על פי רוב, בצורה בה חויב.
 • 9.3
  בכל המקרים שבהם נשלחת חשבונית מס ו/או קבלה לכתובת דואר אלקטרוני, משלוח זה יחשב כמסירת חשבונית המס ו/או הקבלה לידי החבר הרשום.

10.נזקים וגבולות אחריות

 • 10.1
  גטפאקג’ אינה מתחייבת כי השימוש בפלטפורמה לא יופרע ו/או כי יינתן כסדרו ללא הפסקה והפרעות ו/או יהיה חסין מפני תקלות, כשלים וכיו”ב.
 • 10.2
  לגטפאקג’ אין ולא תהיה אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או תשלום שיגרם למי מהחברים הרשומים.
 • 10.3
  בכל מקרה של אובדן או נזק למשלוח, (אך לא במקרה של איחור במסירת המשלוח), המשתמש יהיה זכאי לפיצוי על פי נסיבות המקרה וכמפורט בסעיף 8 לעיל וזה ישולם לו על ידי גטפאקג’.
 • 10.4
  במקרה של אובדן או נזק למשלוח, המשתמש יפנה לגטפאקג’ (מחלקת שירות לקוחות) להגשת תלונה מתאימה ויצרף אליה את מלוא הפרטים הנדרשים לבירור תלונתו ובכלל זה תמונות ו/או סרטונים רלבנטיות וזאת בתוך 2 ימי עסקים ממועד האירוע נושא התלונה. גטפאקג’ תכריע בהתייחס לתלונה זו והכרעתה תהיה סופית ומכרעת.
 • 10.5
  תנאי יסודי לשימוש בפלטפורמה הוא הסכמת המשתמש כי גטפאקג’ ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק אשר יגרם לחברים רשומים ו/או לצד ג’ כלשהו עקב מעשיהם או מחדליהם של החברים הרשומים בפלטפורמה, לרבות נזק שנגרם למשלוח או אובדן של משלוח, אלא וככל שהוראה לעניין זה קיימת בתקנון זה. האמור לעיל חל על כל נזק ישיר או עקיף, אובדן הכנסה, רווחים, מידע מכל סוג, נזקי רכוש, נזקי גוף, מוות, פגיעה בפרטיות. הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת.

11.  מדיניות פרטיות ודיוור

 • גטפאקג’ אימצה מדיניות שמירת פרטיות. ראה לעניין זה כאן https://getpackage.com/privacy-policy/.

  מבלי לגרוע מכל סעיף אחר, גטפאקג’ רשאית להשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או הודעות בכל מדיה אלקטרונית אחרת (ובכלל זה הודעות ווטסאפ), לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום בקשר לשימושך באתר ו/או באפליקציה, ו/או לשלוח אליך מדי פעם מסרים, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באפליקציה, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאתה עשויה למצוא בהם עניין (“דברי פרסומת”). כמו גם המשך השימוש שלך באפליקציה ו/או בחשבון והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות הדין. בנוסף, גטפאקג’ תהיה רשאית לעשות שימוש במידע זה לצרכים מסחריים על פי שיקול דעתה ובכלל זה שיתופי פעולה עם גורמים נוספים, מסעי פרסום שתשתתף בהם וכן במקרים של עיסקאות מיזוג ורכישה. שים לב, כי בכפוף להוראות הדין, תוכל בכל עת לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע”י פניה להסרתך מרשימת הדיוור של גטפאקג’ וכן תוכל להסיר את עצמך מקבלת דברי פרסומת במדיה כלשהי וזאת באמצעות משלוח בקשת הסרה מרשימת הדיוור באותה מדיה.

12. מגבלות זמינות ואחריות

 • 12.1
  גטפאקג’ אינה נותנת כל התחייבות כי השירותים ו/או הפלטפורמה יהיו זמינים (בכל איזור ו/או בכל זמן), בלתי מופרעים, רציפים, מדויקים, מאובטחים או חסינים מתקלות ומוירוסים. לפיכך, גטפאקג’ אינה מבטיחה או מציגה מצג כלשהו בקשר לשימוש בפלטפורמה.
 • 12.2
  מבלי לגרוע מהאמור בכל סעיף אחר, גטפאקג’ אינה אחראית ואינה נושאת באחריות למעשים או למחדלים של השליחים, ובכלל זה אינה נושאת באחריות למהימנותם, דיוקם, אמינותם של השירותים המוצעים וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש בפלטפורמה. הרישום של חבר משתמש הינו הסכמה לאמור לעיל והשימוש בשירותי הפלטפורמה הינו על דעת ואחריות של כל חבר רשום.
 • 12.3
  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מסכים כי החבות הכוללת של גטפאקג’ כלפיך, בגין כל הנזקים, לא תעלה, באף נסיבות, על דמי הנזק כמוגדר לעיל.
 • 12.4
  הינך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את גטפאקג’ או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם הפלטפורמה והשירותים.
 • 12.5
  לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי גטפאקג’ בגין כל תקלה או הפרעה בפעילות הפלטפורמה, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות. זאת ועוד, גטפאקג’ לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי בפלטפורמה, ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לפלפורמה והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם.

13.שינויים

 • 13.1
  השירותים המוצעים על ידי גטפאקג’ משתנים ומתעדכנים מעת לעת. גטפאקג’ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג השירותים הניתנים (לרבות להוסיף או לגרוע), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במסגרת השינויים האמורים יכולים להתווסף גם תנאי שימוש נוספים, ובכפוף לכך שהם יוצגו לך ותמשיך להשתמש בפלטפורמה, התנאים הנוספים כאמור ייחשבו כחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי השימוש.
 • 13.2
  גטפאקג’ רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המשך שימושך בפלטפורמה ובשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש בשירות החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בשירותים ו/או שימוש בפלטפורמה.

14.תקופה וביטול

 • 14.1
  תנאי השימוש ישמשו כהסכם מחייב התקף בין גטפאקג’ לחברים הרשומים החל ממועד התקנת האפליקציה או תחילת שימוש בפלטפורמה ועד אשר תתקבל הודעת ביטול על ידי מי מהצדדים (“תקופת ההתקשרות”). במקום בו תהיה מעוניין לסיים את ההתקשרות, תוכל להפסיק ולהשתמש בפלטפורמה או לשלוח הודעה לכתובת support@getpackage.com . במקרה של משלוח הודעה, הביטול ייכנס לתוקף לאחר קבלת אישור גטפאקג’ על קבלת ההודעה. במקרה של הפסקת שימוש בפלטפורמה, יחולו תנאי שימוש אלו על מערכת היחסים עד מועד הפסקת השימוש.
 • 14.2
  במידה וגטפאקג’ תבטל את ההתקשרות עם חבר רשום, גטפאקג’ עשויה למסור לחבר הרשום הודעה באמצעות אמצעי תקשורת ובכלל זה דוא”ל, מסרון, הודעת ווטסאפ וכד’ ו/או לחסום את גישתו לפלטפורמה וחסימה כאמור תחשב כמסירת הודעה לחבר הרשום. בסיום ההתקשרות הינך נדרש להסיר באופן מיידי את האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך, ולחדול באופן מיידי משימוש בפלטפורמה.

15. קניין רוחני

 • 15.1
  כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה ובתכנים המועברים באמצעותה, הינם רכושה הבלעדי של גטפאקג’ ו/או של צדדים שלישיים מטעמה ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גטפאקג’ הינה הבעלים הבלעדי או בעלת רישיון השימוש בפלטפורמה ובכל הכלול בה כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים להם, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים שלהם, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלתם, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: “הקניין הרוחני”).
 • 15.2
  חבר רשום מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי שלהם, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידי החבר הרשום ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של גטפאקג’. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים על גבי הפלטפורמה ו/או האפליקציה בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.
 • 15.3
  בעת שימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים, על החבר הרשום להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של גטפאקג’ ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

16. שונות

 • 16.1
  גטפאקג’ וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות השליחים), רשאים לפרסם באמצעות הפלטפורמה מידע מסחרי והאחריות לתוכן אותן מודעות היא על המפרסמים בלבד. לגטפאקג’ אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע בפלפורמה כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של גטפאקג’ לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור.
 • 16.2
  מובהר בזאת ומוסכם במפורש כי לא יחולו בין גטפאקג’ לבין החברים הרשומים ו/או בין החברים הרשומים לבין עצמם, יחסי עובד-מעביד, יחסי שותפות, יחסי סוכנות, יחסי שליחות או יחסים אחרים השונים באופן כלשהו מאלו המוגדרים בתנאי שימוש אלו. המשתמש מתחייב להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים ליצור את הרושם כי המצב שונה מהאמור או לטעון כל טענה בניגוד לאמור, וישפה ויפצה את גטפאקג’ ו/או מי מטעמה, בגין כל הוצאה ונזק שייגרמו לגטפאקג’ עקב הפרת סעיף זה או טענה כנגדו, ללא הגבלה.
 • 16.3
  על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט במחוז מרכז תהיה הסמכות המקומית לדון בכל סכסוך שיתגלע בין גטפאקג’ לבין מי מהחברים הרשומים.
 • 16.3
  תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד גטפאקג’ ו/או מי מטעמה בכל עניין הקשור לגטפאקג’ ו/או מי מטעמה ו/או לפלטפורמה, הינה 30 ימים ממועד הזמנת השליחות. ראה לעניין זה ההסכם הנפרד (פרק ב’) להלן.
 • 16.3
  לבירורים ושאלות ניתן לפנות לגטפאקג’ באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: support@getpackage.com

פרק ב’

הסכם נפרד על פי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח – 1958
הסכם נפרד

מוסכם בזאת, כי תקופת ההתיישנות בהתייחס לכל תביעה נגד גטפאקג’ ו/או שעניינה תנאי השימוש של גטפאקג’ ו/או פעילות על פיו, הינה 30 (שלושים) ימים ממועד הזמנת השליחות או במידה ולא הוזמנה שליחות, 30 ימים ממועד האירוע נשוא אותה תביעה. מובהר כי בעת ביצוע הרישום ובהסכמתך להשתמש בשירותיה של גטפאקג’, הינך מסכים להסכם נפרד זה ועל פיו קוצרה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק ההתיישנות, תשי”ח – 1958 לשלושים ימים וזאת על פי הוראות סעיף 19 לחוק האמור לעיל.

ניווט מהיר

אודות GetPackage

צור עימנו קשר


כתובת

– הכשרת היישוב 23, ראשון לציון

שירות לקוחות

077-670-5444

אימייל
Support@getpackage.com

תאריך עדכון – ___06.03.2024__

79329\0\1120