תנאי שימוש בפלטפורמת GetPackage

26/03/2020

1. כללי
1.1 השימוש או הביקור באתר גטפאקג' בע"מ ("גטפאקג'") בכתובת www.getpackage.com ו/או בכל כתובת אחרת שתפעיל גטפאקג' (להלן "האתר") ו/או באפליקציה של גטפאקג' (בכל מערכת הפעלה)("האפליקציה", האתר והאפליקציה יקראו להלן "הפלטפורמה") ו/או השימוש במוצרים, תוכנות, עדכונים, נתונים ושירותים, כפי שיהיו מעת לעת באתר ו/או באפליקציה (להלן "השירותים"), כפופים לתנאי תקנון זה היוצרים את הסכם משפטי בינך לבין גטפאקג' וכן תנאי השימוש שעל פיהם פועל האתר ו/או האפליקציה.
1.2 תקנון זה כולל את תנאי השימוש היוצרים את ההסכם המשפטי בינך ובין גטפאקג' ותיאור השירותים. רישום באתר ו/או באפליקציה, הורדת האפליקציה והשימוש באפליקציה ו/או באתר הינם בגדר אישור להסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון זה וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר מעת לעת (להלן- "תנאי השימוש").
1.3 תקנון זה יוצר הסכם משפטי מחייב בינך לבין האתר בהתייחס לכל שימוש שיעשה על ידך בפלטפורמה ובשירותים. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר ולהסיר את האפליקציה ממכשיריך.
1.4 תקנון זה נכתב בלשון יחיד וזכר, אך הינו מיועד לכלל הציבור ובכלל זה גם נשים ועל כן יש לקראו בלשון רבים ו/או בלשון נקבה על פי הנסיבות.
1.5 בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה והאתר, יגברו תנאי השימוש.

2. מהות השירותים
2.1 הפלטפורמה הינה פתרון טכנולוגי שפותח והמוצע על ידי גטפאקג' בע"מ (ח.פ. 515385755) ומטרתה להפגיש בין יחידים וגופים המבקשים שיבוצעו עבורם שליחויות ו/או הובלות לבין שליחים ו/או מובילים, המוכנים לבצע שליחויות והובלות אלו על פי תנאי תקנון זה ועקרונות הפעילות שאומצו על ידי גטפאקג'.
2.2 גטפאקג' אינה ספקית שירותים, אלא מציעה את הפלטפורמה שבאמצעותה ניתן לחבר בין צורכי שירותי שליחות ו/או הובלות ("משתמשים") לבין נותני שירות זה, שליחים ו/או מובילים ("ספקי שירותים" או "שליחים"; משתמשים וספקי שירות יקראו יחדיו "חברים רשומים") והכל באמצעות מערכת טכנולוגית מתקדמת, המציעה פתרון יעיל, בטיחותי ותחרותי, המתאים לכל משתמש, פרטי, עיסקי ו/או בעל דרישות מיוחדות.
2.3 הפלטפורמה מקשרת בין משתמשים וספקי השירותים לצורך קבלת הצעות לביצוע שירותי שליחות ולשם ביצוע שליחויות אלו, תוך מעקב אחר ביצוע השליחות באמצעים טכנולוגים מתקדמים ובכלל זה שימוש במערכת ג'י.פי.אס. ((GPS – Global Positioning System המתוקנת בטלפונים הסלולרים של חברים רשומים.
2.4 הפלטפורמה אף מציעה למשתמשים גישה למערכת ניהולית המאפשרת מעקב אחר השירותים הניתנים להם.
2.5 גטפאקג' אינה ספקית השירותים ואינה מבצעת את השליחויות ו/או ההובלות, אלא מקשרת בין המשתמשים לבין ספקי השירותים באמצעות הפלטפורמה ומעניקה למשתמשים וספקי השירותים שירותים נוספים כמפורט בתנאי השימוש. כל עיסקה המתבצעת על בסיס השימוש בפלטפורמה הינה בין המשתמשים ובין ספקי השירותים וגטפאקג' איננה מהווה צד לעסקה כאמור. ובהתאם האחריות החלה על גטפאקג' מוגבלת למפורט בתנאי שימוש אלו, ככל שהינה קיימת.
2.6 ספקי השירותים אליהם תופנה באמצעות הפלטפורמה, הינם במרבית המקרים, גורמים עצמאים אשר אינם נתונים למרותה או פיקוחה של גטפאקג'. ספקי השירותים התחייבו בפנינו כי יש להם ההיתרים והרישיונות ההכרחיים על פי דין כדי לבצע את השירותים אותם הם מעוניינים לספק למשתמשים, אך גטפאקג' לא בדקה ואין לה את האפשרות לבדוק נכונות הצהרות אלו וגם לא ביצעה בדיקות נאותות כלשהן ואינה יכולה להתחייב על כן כי ספקי השירות אכן מוסמכים, רשאים, ו/או מורשים לספק את השירותים.
2.7 ספקי השירותים אינם מועסקים על-ידי גטפאקג' ואינם משמשים כנציגיה או שלוחיה ואין לראותם ככאלו. חבר רשום אינו רשאי לייצג את גטפאקג' בכל צורה שהיא.

3. זכות שימוש בפלטפורמה
3.1 השימוש בפלטפורמה פתוח לכל משתמש, כל זמן שהוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש ו/או אינו מפר את תנאי השימוש. השימוש בפלטפורמה נעשה על ידי כל משתמש ומשתמש באחריותו המלאה.
3.2 תנאי לשימוש בפלטפורמה הינו רישום על פי המפורט באתר ו/או באפליקציה ובכלל זה המצאת מלוא הנתונים הנדרשים להשלמת רישום זה. ללא השלמת הרישום כנדרש, לא יתאפשר שימוש בפלטפורמה.
3.3 השימוש באתר ו/או באפליקציה הינו על פי שיקול הדעת של כל חבר רשום ועל פי צרכיו של החבר הרשום, בין כאדם פרטי, משתמש עיסקי או יישות משפטית. ניתן לעשות שימוש בפלטפורמה למטרות חוקיות בלבד ואשר אינן מנוגדות לתנאי השימוש ולהוראות כל דין.
3.4 אינך רשאי לעשות כל שימוש מסחרי בפלטפורמה ו/או כל חלק ממנו, לרבות גביית תשלום כלשהו או כל שימוש אחר שאינו מותר על פי תנאי השימוש.
3.5 גטפאקג' רשאית לחסום גישה ושימוש בפלטפורמה ו/או בכל חלק ממנה, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, לפי שיקול דעתה המוחלט וללא צורך בהנמקה. חסימת הגישה לפלטפורמה ו/או כל חלק ממנה, עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש להפרת תנאי השימוש או הפרה של הוראות הדין, ו/או במקרה בו ייעשה ניסיון לפגוע בהתנהלותה התקינה של האתר ו/או האפליקציה ו/או בצד שלישי כלשהו. ככל שנחסמה גישתך לפלטפורמה ו/או כל חלק ממנה, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם מחדש עד החלטה אחרת על ידי גטפאקג'.
3.6 השימוש באתר אינו מותר לאנשים ו/או יישויות חסרי כשירות משפטית.
3.7 אין לעשות כל שימוש בפלטפורמה ו/או בכל חלק ממנה (לרבות באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל חלק מהם), שאינו חוקי ו/או אינו מורשה על פי תנאי השימוש ו/או אינו מורשה על פי כל דין, לרבות, הפצה, שכפול, העתקה, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים בפלטפורמה, ללא אישור מראש ובכתב של גטפאקג'.
3.8 מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, השימושים הבאים אינם מותרים:
3.8.1 להשתמש באפליקציה ו/או באתר לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית, זדונית או בלתי מורשית.
3.8.2 פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של גטפאקג', של משתמשים אחרים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה זכויות יוצרים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האפליקציה ו/או האתר, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האפליקציה והאתר, עיצוב האפליקציה ו/או האתר, המידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה.
3.8.3 פגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים ובכלל זה משתמשים אחרים.
3.8.4 כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, או העלאת תכנים לא חוקיים באמצעות האפליקציה ו/או באתר, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים פוגעניים או תכנים שאינם תכנים הולמים מכל סיבה אחרת בכל תוכן באפליקציה ו/או באתר.
3.8.5 כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האפליקציה והאתר ו/או במי מהחברים הרשומים, פעולות של הנדסה חוזרת (reverse engineering), די-קומפילציה(De-compilation), שינויים, תרגומים, התאמות ו/או פעולות אחרות שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האפליקציה ו/או האתר וכל ניסיון להתחקות אחר האופן שבו הן פועלות.
3.8.6 העברה באמצעות האפליקציה ו/או האתר ו/או השירותים, וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, שהם מעכבים או מסיטים או שהם פולשניי.
3.8.7 העברה באמצעות האפליקציה ו/או האתר של מסר פרסומי ללא אישור גטפאקג'.
3.8.8 התחזות לאדם או גוף אחרים, לרבות בין השאר ולא רק, כשליח, נציג, מתווך או סוכן של גטפאקג' ו/או כל אדם או גוף אחר.
3.8.9 מכירה, מתן רישיון, הפצה ו/או ניצול למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר ו/או אפליקציה ו/או כל מידע המצוי בהם.
3.9 מבלי לגרוע מכל אחריות אחרת הקיימת לך, אתה מתחייב לשפות ולפצות את גטפאקג', עובדיה, מנהליה, נציגיה ו/או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את תנאי השימוש בכלל ואת סעיף 3 זה בפרט, בגין כל הוצאה, נזק, הפסד, אובדן רווח ו/או חוסר שיגרם לגטפאקג' ו/או מי מהמנויים לעיל, במישרין ובעקיפין, בין בפעולותיך ו/או מחדליך.

4. ההרשמה
4.1 השימוש בפלטפורמה מותנה ברישום על פי נוהלי גטפאקג', כפי שיעודכנו מעת לעת והינך נדרש לעדכן את פרטיך, כפי שהינם מופיעים בפלטפורמה, בכל מקרה של שינוי או עדכון.
4.2 על מנת להשתמש בפלטפורמה, עליך להיות בעל דואר אלקטרוני פעיל, המאפשר שליחה וקבלה של הודעות דואר אלקטרוני, וכן הינך חייב להיות בעל חשבון בנק פעיל בישראל ובעל כרטיס אשראי מטעם חברת כרטיסי אשראי ישראלית, הניתן לסליקה על ידי האתר. תנאי לרישום כשליח הינו החזקה של רישיון נהיגה תקף.
4.3 כל מגבלה הקיימת בדין לעניין שימוש בפלטפורמה בגבולות מדינת ישראל, ככל שחלה, תחול על האתר.
4.4 הליך הרישום דורש מילוי של כל הפרטים הקיימים בטופס הרישום והינך מתחייב למלא את טופס הרישום כנדרש, תוך שימוש בפרטיך האמיתים ובחירת סיסמא אישית. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי שלך, ובכלל זה שם, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד, פרטי כרטיס אשראי וכד'. לא תוכל לעשות שימוש בפלטפורמה ללא מסירת מלוא הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה ישמרו באתר גטפאקג' על פי מדיניות הפרטיות של גטפאקג'.
4.5 כחלק מתהליך הרישום, יסרק רישיון הנהיגה שלך ותמונתך תשמש לצורך זיהוך בעת ביצוע השליחות, מסירת חבילה או קבלתה וברישומך הינך מסכים לשימוש כאמור. במידה ואינך בעל רישיון נהיגה, תדרש להצהיר על כך ולהעלות תמונה של תעודת הזהות שלך.
4.6 הרשמה אינה כרוכה בתשלום. ככל שגטפאקג' תבקש לגבות בעתיד תשלום כלשהו בגין ההרשמה ו/או שימוש מסוים בפלטפורמה, תתפרסם על כך הודעה מתאימה.
4.7 הינך האחראי הבלעדי לשמור על סודיות הסיסמא שתבחר לשימוש בפלטפורמה ואינך רשאי לאפשר שימוש בחשבונך או בפרטיך על ידי כל צד ג'. כל מקרה של חשד לשימוש בחשבונך על ידי צד ג', הינך נדרש לפנות מיידית לגטפאקג' ולדווח על כך. אין להשתמש בחשבון של משתמש אחר ו/או הלזדהות כמשתמש אחר. גטפאקג' אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל שלך, במישרין או בעקיפין, למלא אחר תנאי השימוש או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא שלך ו/או בחשבונך ו/או בשל גניבת המכשיר הנייד ו/או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. בכל מקרה כאמור, אתה תהיה אחראי לכל ההוצאות, נזקים ו/או ההפסדים אשר ייגרמו לגטפאקג' או לאחרים בשל שימוש שכזה.
4.8 כל פעולה כספית שתתבצע על ידך או עבורך, תעשה באמצעות חשבון כספי ייחודי שלך, אשר יחוייב ויזוכה על פי הפעולות שיבוצעו על ידך. כל חיוב וזיכוי של חשבונך יעשה באמצעות סליקת או זיכוי כרטיס אשראי. בהתאם, בעת תהליך ההרשמה הינך חייב להיות בעל כרטיס אשראי פעיל ותקף, המוצא על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הישראליות. גטפאקג' תחייב או תזכה את כרטיס האשראי על סמך הפעולות שתבצע באמצעות הפלטפורמה. ברישומך הינך מעניק הרשאה לגטפאקג' לחייב או לזכות את כרטיס האשראי שלך כאמור לעיל וכן הינך מסכים כי כרטיס האשראי יסרק כחלק מתהליך ההרשמה. זיכוי חשבונך באמצעות כרטיס האשראי יעשה על פי הנחיותך ובהתאם לסכום הכספי שנצבר בחשבונך.
4.9 במקרה של אובדן המכשיר הנייד שלך ו/או גניבת המכשיר ו/או חשיפת שם המשתמש וסיסמתך, עליך להודיע על כך לגטפאקג' בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה – support@getpackage.com. לאחר סיום מוצלח של תהליך הזיהוי, גטפאקג' תפעל כמיטב יכולתה על מנת למנוע שימוש בלתי מורשה בפלטפורמה.

5. הזמנת משלוח וביצועו
5.1 משתמש המבקש כי יבוצע עבורו שליחות, יזין בפלטפורמה את הפרטים הנדרשים לשם הזמנת המשלוח. הזנת הפרטים תעשה בשפה העברית, ובאופן ברור, מלא ומפורט ויכללו בה כל הפרטים הנדרשים לעניין איסוף המשלוח ומסירתו.
5.2 בעת הזמנת המשלוח, באחריות המזמין לפרט את מידות החבילה, המשקל, תכונות מיוחדות הנוגעת למשלוח (ובכלל זה אם המשלוח שביר) וכל מידע רלוונטי אחר לביצוע המשלוח על ידי השליח. המשלוח חייב להיות ארוז על ידי המשתמש באריזה סגורה, אטומה וחתומה, בהגנה פיזית מתאימה לתכולה אותה מבקש המזמין להעביר, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לאריזה הולמת למשלוח עם תכולה שבירה. ויש לסמן על החבילה את פרטי המשלוח ולכל הפחות, שם מקבל המשלוח, כתובת ומספר טלפון.
5.3 תמחור השליחות ו/או ההובלה דורשים פירוט מדוייק של הפריט הנשלח ועל בסיס פירוט זה יקבע מחיר המשלוח. בכל מקרה של אי התאמה בין הפירוט שנמסר לבין המשקל בפועל ו/ או גודלו של המשלוח, המשתמש המבקש כי תבוצע עבורו שליחות או הובלה, יחוייב על פי המשקל בפועל ו/או גודלה של החבילה.
5.4 אריזה.
לעניין אריזת משלוחים –
5.4.1 אלו יארזו בצורה השומרת על שלמות הפריט הנשלח בהתאם לאופי הפריט ובאופן סביר מבחינת נפח החבילה שנוצר. שליח לא ידרש לקבל פריטים שלא ארוזים בצורה זו או בצורה המסכנת את בטיחותו או את שלמות שאר הפריטים הנמצאים בחזקתו.
5.4.2 חבילה המכילה חומר העשוי להתלקח במהירות, יש לארוז בתיבה כפולה. הפנימית עשויה מתכת והחיצונית עץ. על גבי החבילה יש לציין בהדגשה “מתלקח".
5.4.3 פירות וירקות, וביחוד פירות טריים ורכים צריך לארוז בקופסות פח או פלסטיק סגורות היטב.
5.4.4 חבילה המכילה נוזלים, שמנים וחומרים הנמסים בקלות, תישלח במיכל הסגור באופן הרמטי (אטום לחלוטין) ויש ולציין עליה בהבלטה "נוזלים".
5.4.5 חבילות בעלות מאפיינים מיוחדים יארזו בתוך שימת לב לאבטחת התכולה ומניעת נזק בעת פגישה באריזה.
5.5 חומרים מסוכנים, חריגים ויקרים.
משלוח של מוצרים המוגדרים כחומרים מסוכנים ו/או יקרים ו/או חריגים ו/או הדורשים מיומנות או רישיונות מיוחדים, יהיה כפוף לתיאור מפורט של המוצר ודרישות המשלוח ו/או ההובלה ואיתור שליח בעל כישורים, יכולות ורישוי מתאים לביצוע הובלה כאמור. גטפאקג' לא תאפשר ביצוע שליחויות בניגוד לכל הוראת דין ו/או באמצעות שליחים בלתי מיומנים ו/או חסרי רישוי מתאים. חובה על המשתמש לפרט את כל המידע הרלבנטי לבחינת אפשרות ביצוע משלוח/הובלה כאמור. אין להשתמש בשירות זה לשם משלוח חפצים אשר אינם בבעלותו המלאה של המשתמש או אשר אינם מושאלים לו כדין, חומרים מסוכנים או חומרים העלולים להזיק או לסכן חיי אדם או בעל חיים, חפצים האסורים לשליחה לפי כל דין, מוצרי טבק וכד' – אלא בתיאום מראש ועל פי החוקים והכללים הרלבנטיים.
5.6 תיחום גיאוגרפי.
ביצוע שליחות באיזור גיאוגרפי מותנית באיתור שליח המוכן לבצע שליחות מעין זו. בהתאם, גטפאקג' אינה מתחייבת לכיסוי גיאוגרפי כלשהו.
5.7 למען הסר ספק, נכונות פרטי איש הקשר לו תמסר השליחות, הינה באחריות המשתמש בלבד והמשתמש מתחייב לשאת בכל עלות נוספת ככל שתגרם, עקב אי קבלת המשלוח ביעד המבוקש (איסוף\מסירה) והחזרתו למשתמש מכל סיבה, אלא וככל שזה נבע ממעשה או מחדל של השליח.
5.8 תנאי להזמנת משלוח הינו הסכמה לתעריף המשלוח, אשר יתבסס על פרטי החבילה הנשלחת על פי תיאור המשתמש, משקלה, תכולתה ויעדה. היה ולא תהיה התאמה בין התיאור לבין המידות ו/או המשקל בפועל, יחוייב המשתמש על פי המידה ו/או המשקל בפועל.
5.9 היה ותכונות החבילה שונות בצורה מהותית מההזמנה המקורית באופן שלא מאפשר לשליח לבצע את המשלוח, יחויב המשתמש בדמי המשלוח המקוריים בלא שהשליח יהיה חייב לבצע את המשלוח.
5.10 בכל מקרה של משלוח הדורש הצעת מחיר ספציפית, תנאי לביצוע ההזמנה הינו פניה לקבלת הצעת מחיר ואישור ההצעה המתקבלת. בכל מקרה כאמור, המשתמש נדרש לתיאור מלא ומפורט של המשלוח המתבקש, על מנת לוודא כי ההצעה שתתקבל תתאם את המשלוח.
5.11 החבילה חייבת להיות מוכנה לאיסוף במועד שנקבע לאיסופה. בכל מקרה בו ידרש השליח להמתין לקבלת החבילה, המשתמש יחוייב בתשלום על המתנה זו, על פי מחירון שתקבע גטפאקג' מעת לעת, על פי יחידות של 15 דקות המתנה או כל חלק מהן. לא תשולם כל תוספת בגין המתנה של עד 5 דקות.
5.12 בכל מקרה של שליחות הדורשת אישור מיוחד, רישיון או מיומנות ספציפית, חובה על המשתמש לפרט בבקשתו לקבלת הצעת מחיר את הנדרש מהשליח בגין אותה שליחות וזאת בפירוט מירבי. כל שליח אשר יבחר להציע את שירותיו בהתייחס להזמנה זו, ידרש לעמוד בדרישות מיוחדות אלו ובכלל זה להציג כל רישיון או אישור הנדרש ממנו ואשר הינו מצהיר עליו כי מצוי בידיו. מובהר כי גטפאקג' לא תבדוק את הצהרות השליח במקרה מעין זה ו/או את הרישיונות והאישורים שבידיו ולא תשא בכל מחוייבות לעניין זה ועל המשתמש לוודא זאת בעת מסירת המשלוח לידי השליח.
5.13 תעריף המשלוח של החבילה יופיע לאחר השלמת הזמנת פרטי המשלוח והמשתמש יחוייב בתשלום זה עםציוות שליח מתאים, בכפוף לכל תוספת שידרש לשלם על פי תנאי השימוש.
5.14 המזמין רשאי לבטל את המשלוח/הובלה בכל עת קודם לקבלת משימת המשלוח על ידי השליח. הביטול יבוצע באמצעות הפלטפורמה. בפרק הזמן שבין אישור השליח, באמצעות הפלטפורמה, כי קיבל על עצמו את משימת המשלוח לבין הגעת השליח לאיסוף המשלוח/ביצוע הובלה, יוכלו המזמין ו/או השליח לבטל את המשלוח/הובלה או ביצועו, בכפוף לכך שהצד המבטל יחויב בתשלום מוסכם אשר יקבע על ידי גטפאקג' מעת לעת, אשר יועברו לצד השני כפיצוי על הביטול. שליח שאישר הזמנת משלוח ולא אסף את המשלוח בתוך 15 דקות מהשעה היעודה (או פרק זמן אחר שיקבע על ידי גטפאקג'),, יחויב בתשלום אשר יועבר למשתמש כפיצוי על הביטול. פיצוי זה הינו מותנה בכך כי איחור זה לא נגרם עקב נסיבות שאין לשליח שליטה עליהן. סכומים אלו יעודכנו מעת לעת על ידי גטפאקג'. מובהר כי התשלום האמור לעיל הינו הפיצוי היחיד שישולם בנסיבות של ביטול או אי איסוף שליחות.
5.15 באחריות המזמין לזהות את השליח המגיע לאסוף את המשלוח לפי התמונה שמוצגת בפלטפורמה. בכל מקרה של אי התאמה בין פרופיל השליח לבין השליח שהגיע לאסוף את המשלוח, יש לנהוג במשנה זהירות ולהתריע על כך בפלטפורמה, כמו גם במקרים של הזמנות סרק או התנהגות בלתי הולמת של השליח אשר מפרה את תנאי השימוש.
5.16 ממועד איסוף החבילה על ידי השליח, כל ביטול או שינוי של פרטי המשלוח יחוייב בתשלום מלא של תעריף המשלוח עבור אותו משלוח. תשלומים נוספים יחולו בגין שינוי יעד או החזרת החבילה למשתמש, לפי תעריף המשלוח ליעד החדש או השבתו למשתמש. היה ומסיבה כלשהי יאלץ השליח או גטפאקג' לאחסן את דבר המשלוח, יהא השליח או גטפאקג', לפי העניין, פטורים מכל אחריות לדבר המשלוח ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יישא השולח בדמי אחסנה על פי תעריף שתקבע גטפאקג' ואשר יעודכן מעת לעת, בהתחשב בין השאר במידות, משקל ותכולת הפריט.
5.17 השליח ימסור את החבילה למקבל ביעד שנקבע, תוך קבלת אישור למסירת החבילה וזאת על ידי מסירה לנמען שיזדהה בשמו והקלדת פרטי המקבל ו/או חתימה על מסך ו/או על ידי הנחת החבילה ביעד שנקבע וצילומה.
5.18 בכל מחלוקת שבין המשתמש לשליח, הצד המבקש בירור ימלא טופס תלונה בצירוף תמונות, וזאת בהקדם האפשרי ובסמוך ככל הניתן לאירוע שבמחלוקת. התלונה תועבר לתגובת המשתמש/שליח הנוסף, וגטפאקג' תכריעה במחלוקת שבין הצדדים, בהתאם לתנאי תקנון זה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי; הכרעת גטפאקג' תחייב את הצדדים.
5.19 לאחר קבלת שירות כלשהו מאחד מספקי השירותים, עשויה להינתן לך האפשרות לדרג את ספק השירותים וכן להעניק משוב על השירות שניתן לך. נשמח אם תעשה כן, אם כי גטפאקג' אינה מתחייבת כי תוכל ליישם את המלצותיך והערותיך.

6. לקוח עסקי ומשתמש עסקי
6.1 לקוחות עסקיים במסלולים מסוימים (כפי שיוגדרו על ידי גטפאקג' מעת לעת) ("הלקוח העסקי") יפעלו בהתאם לתנאי השימוש אלו או בהתאם להסכם ייעודי ("נספח עסקי") שייחתם בין הלקוח העסקי לבין גטפאקג'. הלקוחות העסקיים יאפשרו לגורמים מטעמם, (עובדים או ספקים לדוגמא), להשתמש בשירותים במסגרת החשבון של הלקוח העסקי, שיוגדר עבור כל משתמש עסקי ("חשבון הלקוח העסקי").
6.2 ככל שתהיה סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלו לכל הסכם שיחתם עם לקוח עיסקי, יגברו הוראות הנספח העסקי.
6.3 ללקוח העיסקי תינתן גישה למערכת ניהול משתמשים והרשאות הכוללת, בין היתר, אפשרות ליצירת דו"חות משלוחים ומערכת ניהול ובקרה על המשלוחים המוזמנים ("מערכת הניהול"). השימוש בחשבון הלקוח העיסקי ובמערכת הניהול הינה באחריות מלאה של המשתמש ובכלל זה הינו אחראי על כל שימוש שיעשה על ידי מי מטעמו.

7. אחריות השליח
7.1 השליח הוא האחראי הבלעדי לביצוע המשלוח, לרבות אישור ההזמנה, איסוף המשלוח מהמשתמש ומסירתו ליעדו, (ובכלל זה קבלת אישור על השלמת ביצוע השליחות). גטפאקג', בעליה, מנהליה, מפעיליה ו/או עובדיה אינם אחראים בכל צורה שהיא לטיב, אופן ודרך ביצוע המשלוח, והאחריות על כך מוטלת על ספקי השירות המשמשים כשליחים בלבד, עם זאת כמובן שגטפאקג' מתווה את הדרך ועושה כל שביכולתה לקבוע רף שירות גבוה.
7.2 כל שליח מצהיר ומאשר כי ככל שמתבצע שימוש בכלי רכב לצורך המשלוח, הרי שבזמן ביצוע המשלוח יש ברשותו כלי רכב, רישיון נהיגה ורישיון רכב וביטוח בתוקף כנדרש על פי כל דין וכי אין מניעה חוקית או אחרת לביצוע המשלוח על ידו.
7.3 כל שליח מאשר כי השליחות ובכלל זה איסוף המשלוח ומסירתו, יעשו על ידו באופן אישי ובאחריותו המלאה.
כל שליח מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע לידיעתו (וידיעת עובדיו ומי ומטעמו) ו/או לשמור בסוד כל מידע מקצועי אשר יגיע לידיעתו במהלך או עקב ההתקשרות או תוך תקופת ההתקשרות או לאחר מכן, לרבות, ללא הגבלה, מידע לגבי זהות הלקוחות ויעדי השליחויות והאיסופים. ככל שהשליח ידרש לחתום על כתב התחייבות ו/או סודיות על ידי משתמש כלשהו, יעתר לכך השליח, על פי הנחיית גטפאקג'.


8. שיפוי במקרה אובדן / נזק
8.1 בכל מקרה של נזק ו/או אובדן בהתייחס לפריט כלשהו, גטפאקג' תשפה את המשתמש הניזוק בסכום של שווי תכולת החבילה נשוא המשלוח, אך לא יותר מהסכום המיריבי שיקבע מעת לעת על ידי גטפאקג' כמחיר הביטוח ("דמי נזק "). בכל מקרה של נזק או אובדן של המשלוח, יהיה המשתמש (והוא בלבד) זכאי לפיצוי בגובה שעד סכום דמי הנזק, אחר שפנייתו לגטפאקג' תבדק ותמצא מוצדקת. הכרעת גטפאקג' בנושא זה תהיה סופית ומוחלטת.
8.2 כל משתמש יהיה רשאי להגדיל את גובה השיפוי שיהיה זכאי לו בהתייחס למשלוח מסויים, בעת ביצוע ההזמנה בהתייחס למשלוח / הובלה כלשהי וזאת על ידי תשלום תוספת לדמי המשלוח כפי שימסר לו בעת מסירת פרטי ההזמנה. הוגדל סכום השיפוי כאמור לעיל, יהיה המשתמש (והוא בלבד) זכאי לפיצוי בגובה סכום השיפוי המוגדל, בכל מקרה של נזק או אובדן של המשלוח, אחר שפנייתו לגטפאקג' תבדק ותמצא מוצדקת. הכרעת גטפאקג' בנושא זה תהיה סופית ומוחלטת.


9. תשלומים ומשיכות
9.1 התשלום בעד המשלוח ייגבה מן המשתמש על ידי גטפאקג' באמצעות חיוב כרטיס אשראי של המשתמש. המשתמש יקבל בתחילת כל חודש קלנדרי, חשבונית מס מרכזת בגין פעילותו בחודש הקלנדרי הקודם. בנוסף לעמלות והתשלומים החלים בהתאם לתנאי שימוש אלו ופרטי העסקה, יכול ויחולו עמלות נוספות בהן יחויב המשתמש, למשל על ידי חברת הסליקה או חברת כרטיסי האשראי. תשלומים אלו והם יחולו בנוסף לכל תשלום אחר החל על העסקה.
9.2 גטפאקג' שומרת את הזכות לגבות תשלום בגין שירותים אותם היא נותנת כעת בחינם או לשנות את המחיר אותו היא גובה עבור שירותים הניתנים בתשלום.
9.3 מתוך הכספים הנגבים עבור שליחות / הובלה, תשלם גטפאקג' את התשלום המגיע לשליח עבור השליחות וזאת על פי הצעת המחיר שהועברה אליו ואושרה על ידו.
9.4 המע"מ בגין השליחות ינוכה על ידי גטפאקג' אשר תעבירם ישירות לרשויות המע"מ.
9.5 העברת הכספים המצטברים עבור חברים רשומים תעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של אותו חבר רשום, בכפוף לכך שיתרת הזכות שלו בחשבונו מאפשרת זאת. כל חבר רשום רשאי לבקש מן החברה, אחת לחודש, כי יועברו לו הכספים שנצברו לזכותו וזאת באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שלו. זיכוי כרטיס האשראי יעשה במהלך חודש קלנדרי בהתייחס ליתרת הזכות שנצברה בגין החודש הקלנדרי הקודם.
9.6 זיכוי כרטיס האשראי של כל חבר רשום יהיה על פי הנוהלים של חברת האשראי ובכפוף לכל מגבלה חוקית או אחרת הקיימת בהתייחס לזיכוי כאמור. בכל מקרה של בירור על ידי גטפאקג' בהתייחס לחבר רשום, תהיה גטפאקג' רשאית לעכב בחשבון אותו חבר רשום סכום שלדעתה עשוי אותו חבר רשום להיות מחוייב בו.
9.7 על החבר הרשום לדאוג לתשלום כל המיסים וההיטלים החלים בגין ההכנסה שלו בעקבות השימוש בפלטפורמה וכן עליו לדווח את כל הדיווחים החלים עליו בהתייחס לפעילותו זו.
9.8 בכל המקרים שבהם נשלחת חשבונית מס ו/או קבלה לכתובת דואר אלקטרוני, משלוח זה יחשב כמסירת חשבונית המס ו/או הקבלה לידי החבר הרשום.

10. נזקים וגבולות אחריות
10.1 גטפאקג' אינה מתחייבת כי השימוש בפלטפורמה לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקה והפרעות ו/או יהיה חסין מפני תקלות, כשלים וכיו"ב.
10.2 לגטפאקג' אין ולא לא תהיה אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או תשלום שיגרם למי מהחברים הרשומים.
10.3 בכל מקרה של אובדן או נזק למשלוח, (אך לא במקרה של איחור במסירת המשלוח), המשתמש יהיה זכאי לפיצוי בגובה סכום הביטוח או סכום הביטוח המוגדל, על פי המקרה וכמפורט בסעיף 8 לעיל וזה ישולם לו על ידי גטפאקג'.
10.4 במקרה של אובדן או נזק למשלוח, אשר לא נבע ממעשה רשלנות של השליח, חוסר זהירות של השליח או פעולה בזדון של השליח, השליח לא ידרש לשפות את גטפאקג' בגין הנזק או האובדן. נגרם הנזק או האובדן ממעשיו, חוסר זהירות או רשלנות השליח, ישפה את גטפאקג' ו/או את המשתמש בגין מלוא הנזק שנגרם. מובהר כי ההחלטה כאמור לעיל תתקבל על ידי גטפאקג' על פי שיקול דעתה המוחלט.
10.5 במקרה של אובדן או נזק למשלוח, המשתמש יפנה לגטפאקג' (מחלקת שירות לקוחות) בהגשת תלונה מתאימה ויצרף אליה את מלוא הפרטים הנדרשים לבירור תלונתו ובכלל זה תמונות רלבנטיות וזאת בהקדם האפשרי ובסמוך ככל הניתן למועד קרות האירוע. גטפאקג' תכריע בהתייחס לתלונה זו והכרעתה תהיה סופית ומכרעת.
10.6 במקרה של אובדן או נזק כתוצאה מרשלנות, חוסר זהירות או מעשה זדון מצד השליח, גטפאקג' תחייב את חשבון השליח בנזק שהיא ו/או המשתמש נדרשו לשאת בהם (כולל הוצאות) וזאת באמצעות חיוב חשבון השליח או חיוב כרטיס האשראי שלו.
10.7 במקרים של כוח עליון, פגעי טבע, מלחמה, שביתות, מעשי איבה, תאונות ונסיבות פוטרות אחרות, שאינן בשליטת השליח או כאלה שלא ניתן היה לצפותן ("נסיבות פוטרות"), ואשר בגינן לא בוצעה השליחות או לא הושלמה השליחות, המשתמש פוטר את גטפאקג' ואת השליח באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל אובדן ו/או נזק. במקרים אלו יבוטל המשלוח, המשתמש לא יחויב בדמי המשלוח והשליח לא יזוכה בדמי המשלוח. המשתמש והשליח מוותרים באופן מוחלט וסופי על כל טענה לדמי נזק, פיצוי או תשלום כלשהו, למעט החזר דמי המשלוח ששילם המשתמש, אם וככל ששילם.
10.8 תנאי יסודי לשימוש בפלטפורמה הוא הסכמת המשתמש כי גטפאקג' ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק אשר יגרם לחברים רשומים ו/או לצד ג' כלשהו עקב מעשיהם או מחדליהם של החברים הרשומים בפלטפורמה, לרבות נזק שנגרם למשלוח או אובדן של משלוח, אלא וככל שהוראה לעניין זה קיימת בתקנון שימוש זה. האמור לעיל חל על כל נזק ישיר או עקיף, אובדן הכנסה, רווחים, מידע מכל סוג, נזקי רכוש, נזקי גוף, מוות, פגיעה בפרטיות. הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת.


11. מדיניות פרטיות
11.1 גטפאקג' אימצה מדיניות שמירת פרטיות, אשר מטרתה להגן על כל חבר רשום והמידע של אותו חבר רשום. גטפאקג' עשויה לעדכן את מדיניותה זו מעת לעת על פי שינוי חקיקה, אופי הפעילות ונסיבות נוספות. בכל מקרה של שינוי מדיניות, יעדכנו תנאי שימוש אלו.
11.2 הדרך העיקרית לפיה גטפאקג' מזהה שימוש בפלטפורמה הינו באמצעות טלפון סלולרי חכם ובכל זה מערכת האיכון (GPS) המתוקנת זו. ברישומך הינך מסכים כי גטפאקג' תעשה שימוש בפרטיך ובכלל זה במערכת האיכון בהתייחס לפעילותך.
11.3 המידע הנוגע לכל חבר רשום ישמר במאגרי המידע של גטפאקג' וישמש את גטפאקג' לצורך מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה ובכלל זה מעקב אחר מתן השירותים ומתן מידע הנדרש בהתייחס לביצוע השליחויות. גטפאקג' תהיה רשאית לעשות שימוש במידע הנוגע לכל חבר רשום הנדרש לצורך ביצועה שליחות, דוגמאת שם, מספר טלפון, תמונה וכד' ובכלל זה להעברת מידע זה למזמין השליחות ומקבל השליחות. פרטים נוספים של חברים רשומים אשר אינם נדרשים לצורך הפעילות בפלטפורמה ישארו בידי גטפאקג' ויעשה בהם שימוש בהתאם לפעילות החבר הרשום ועל פי תנאי שימוש אלו.
11.4 מידע סטטיסטי הינו מידע המכיל נתונים אשר אינם מזהים חבר רשום בפרטיו שלו, נאסף על ידי גטפאקג' ועל ידי צדדים שלישיים ומכיל מידע על נוהגי השימוש שלך באפליקציה ו/או באתר, השירותים אותם ביקשת, תכיפות ושעות השימוש, מיקומו הגיאוגרפי של המכשיר הנייד שממנו התחברת לאפליקציה וכדומה. המידע הסטטיסטי נשמר בנפרד מהמידע האישי של החבר הרשום והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה גטפאקג' במידע האישי ומיועד לצורכי ניהול פעילות הפלטפורמה, אבטחה, בחינת תלונות וכד'. ברישומך, הינך מסכים כי גטפאקג' ו/או צדדים שלישיים מטעמה, יעשו שימוש במידע זה.
11.5 גטפאקג' תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שבידיה, בין המידע האישי ובין המידע הסטטיסטי, לצורך אספקת השירותים, וכן לצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים באפליקציה ו/או באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים בפלטפורמה.
11.6 .גטפאקג' רשאית להשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום בקשר לשימושך באתר ו/או באפליקציה, ו/או לשלוח אליך מדי פעם מסרים, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באפליקציה, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאתה עשויה למצוא בהם עניין ("דברי פרסומת"). כמו גם המשך השימוש שלך באפליקציה ו/או בחשבון והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות הדין. בנוסף, גטפאקג' תהיה רשאית לעשות שימוש במידע זה לצרכים מסחריים על פי שיקול דעתה ובכלל זה שיתופי פעולה עם גורמים נוספים, מסעי פרסום שתשתתף בהם וכן במקרים של עיסקאות מיזוג ורכישה. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע"י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האפליקציה ו/או האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור בפרוצדורה שקיימת בפלטפורמה.
11.7 לאחר ביצוע המשלוח על ידי שליח כלשהו, תינתן למשתמש האפשרות לדרג את השליח וכן להעניק משוב חוזר על אופן ביצוע המשלוח על ידו. החברה תהא רשאית לאסוף את המשובים ולהרכיב מספר ו/או סקאלה ויזואלית אשר תייצג את דירוג האובייקט המדורג (להלן: “דירוג“) ולפרסם את הדירוג. הדירוגים הינם אינדיקאטורים משמעותיים למוניטין של השליח ואין בהם כדי לחייב את גטפאקג' וכל הסתמכות על הדירוג הינה באחריות החבר הרשום.
11.8 גטפאקג' תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האפליקציה, האתר ופיתוחם, לשיפור מבנה האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם. לשם כך, עשויה גטפאקג' להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי.
11.9 גטפאקג' לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי של חבר רשום אלא באחד המקרים המפורטים להלן:
11.9.1 במידה ונתת את הסכמתך המפורשת לכך;
11.9.2 במקום בו מסירת המידע האישי נדרשת לצורך מתן השירותים אליהם נרשם או ביקש החבר הרשום כי ינתנו לו;
11.9.3 לספקי השירות שיבצעו עבורך את משימות המשלוחים כנדרש לצורך ביצוע המשימות כאמור;
11.9.4 למערכות צד שלישי הנדרשות לשם השלמת ביצוע משימות המשלוחים (כגון מערכות של חברות סליקה, חברות ביטוח וכו' המעורבות בביצוע העסקאות);
11.9.5 על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בהתייחס לכל הליך משפטי;
11.9.6 במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין גטפאקג' שתחייב את חשיפת פרטיך;
11.9.7 אם תבצע/י באמצעות האפליקציה ו/או באמצעות האתר פעולות אשר לדעת גטפאקג' עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש;
11.9.8 כחלק מפעילות מסחרית כוללת דוגמאת שיתוף פעולה עם צד ג', אשר יתייחס לכלל הפעילות של גטפאקג' ולא לחברים רשומים מסויימים;
11.9.9 אם גטפאקג' תמכור, תמחה, תעביר, תתמזג את פעילות האפליקציה ו/או האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האפליקציה ו/או האתר, כולה או חלקה, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
11.10 במידה והנמען אינו המשתמש, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה תשתמש בפרטי הנמען ותמסור את פרטי הנמען לשליח לצורך הספקת השירותים, וכי ידוע לו היטב שהוא אינו מורשה להזין פרטי נמען אשר לא נתן לו את הסכמתו לכך מראש. המשתמש מצהיר בזאת כי אין בשליחת מסרון לנמען ו/או הודעה אחרת ו/או בשימוש שתעשה החברה בפרטי הנמען בכדי להפר הוראות כל דין, לרבות, אך לא רק, הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 והתקנות מכוחו ו/או הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008. המשתמש מצהיר כי קיבל את ההסכמות הנדרשות מהנמענים לצורך ביצוע השירותים ע”י החברה, השליחים, ו/או מי מטעמם וכי ישפה אתם בגין כל תביעה או דרישה עקב הפרת סעיף זה.
11.11 הינך זכאי לעיין במידע האישי אשר נצבר עליך במאגר המידע של גטפאקג'. לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע ונזהה אותך בהתאם למדיניות גטפאקג', נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר. אם מצאת כי המידע הינו שגוי, הינך רשאי לפנות לגטפאקג' על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה support@getpackage.com. במידה ותבקש גטפאקג' למחוק את המידע האישי לגביך, גטפאקג' תנסה להענות לבקשתך ובכלל זה על ידי הפיכת המידע האישי למידע סטטיסטי, שלא יאפשר זיהוי שלך.
11.12 גטפאקג' מיישמת בפלטפורמה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. לתשומת לבך כי מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של גטפאקג' ולשרתיה, אולם הם אינם מספקים מעטפת הרמטית חסינה לפגיעות כאמור לעיל. לכן, גטפאקג' לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה.

12. מגבלות זמינות ואחריות
12.1 גטפאקג' אינה נותנת כל התחייבות כי השירותים ו/או מערכת הניהול ו/או הפלטפורמה יהיו זמינים (בכל איזור ו/או בכל זמן), בלתי מופרעים, רציפים, מדויקים, מאובטחים או חסינים מתקלות ומוירוסים. לפיכך, גטפאקג' אינה מבטיחה או מציגה מצג כלשהו בקשר לשימוש בפלטפורמה.
12.2 מבלי לגרוע מהאמור בכל סעיף אחר, גטפאקג' אינה אחראית ואינה נושאת באחריות למעשים או למחדלים של ספקי השירותים, ובכלל זה אינה נושאת באחריות למהימנותם, דיוקם, אמינותם של השירותים המוצעים וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש בפלטפורמה. הרישום של חבר משתמש הינו הסכמה לאמור לעיל והשימוש בשירותי הפלטפורמה הינו על דעת ואחריות של כל חבר רשום.
12.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מסכים כי החבות הכוללת של גטפאקג' כלפיך, בגין כל הנזקים, לא תעלה, באף נסיבות, על דמי הנזק כמוגדר לעיל (ובכלל זה דמי נזק מוגדלים עם בחרת להגדילם).
12.4 הינך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את גטפאקג' או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים.
12.5 לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי גטפאקג' בגין כל תקלה או הפרעה בפעילות הפלטפורמה, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות. זאת ועוד, גטפאקג' לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באפליקציה ו/או באתר, ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאפליקציה ו/או האתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם.


13. שינויים
13.1 השירותים המוצעים על ידי גטפאקג' משתנים ומתעדכנים מעת לעת. גטפאקג' שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג השירותים הניתנים (לרבות להוסיף או לגרוע), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במסגרת השינויים האמורים יכולים להתווסף גם תנאי שימוש נוספים, ובכפוף לכך שהם יוצגו לך ותמשיך להשתמש באתר או באפליקציה, התנאים הנוספים כאמור ייחשבו כחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי השימוש.
13.2 גטפאקג' רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המשך שימושך באפליקציה ו/או באתר ובשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים.

14. תקופה וביטול
14.1 תנאי השימוש ישמשו כהסכם מחייב התקף בין גטפאקג' לחברים הרשומים החל ממועד התקנת האפליקציה או תחילת שימוש כלשהו באתר ועד אשר תתקבל הודעת ביטול על ידי מי מהצדדים ("תקופת ההתקשרות"). במקום בו תהיה מעוניין לסיים את ההתקשרות, תוכל להפסיק ולהשתמש בפלטפורמה או לשלוח הודעה לכתובת support@getpackage.com. במקרה של משלוח הודעה, הביטול ייכנס לתוקף לאחר קבלת אישור גטפאקג' על קבלת ההודעה. במקרה של הפסקת שימוש בפלטפורמה, יחולו תנאי שימוש אלו על מערכת היחסים עד מועד הפסקת השימוש.
14.2 במידה וגטפאקג' תבטל את ההתקשרות עם חבר רשום, תמסר לחבר הרשום הודעה באמצעות דוא"ל ומייד לאחר מכן, תחסם הגישה לפלטפורמה. בסיום ההתקשרות הינך נדרש להסיר באופן מיידי את האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך, ולחדול באופן מיידי משימוש בפלטפורמה.

15. קניין רוחני
15.1 הפלטפורמה, האתר, האפליקציה והמידע הנאגר בהם, הינם רכושה של גטפאקג' וחבר הרשום ו/או כל צד ג' לא תהיה כל זכות בהם, למעט זכויות שהוענקו לו מפורשות בתנאי שימוש אלו. הקניין הרוחני באתר באפליקציה ובפלטפורמה, לרבות סימני מסחר וזכויות יוצרים וכל התכנים המפורסמים באתר גטפקג' ו/או בפלטפורמה הינם ויהיו קניינה של גטפאקג'.
15.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גטפאקג' הינה ותיוותר הבעלים הבלעדי של הפלטפורמה וכל הכלול בו ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאפליקציה ולאתר, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האפליקציה והאתר, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האפליקציה, האתר והשירותים המסופקים על-ידם, בעיצוב האפליקציה והאתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה.
15.3 בעת שימושך באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות הקניין הרוחני של גטפאקג'.

16. שונות
16.1 גטפאקג' וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות ספקי השירותים), רשאים לפרסם באמצעות האפליקציה ו/או האתר מידע מסחרי והאחריות לתוכן אותן מודעות היא על המפרסמים בלבד. לגטפאקג' אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באפליקציה ו/או באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של גטפאקג' לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור.
16.2 מובהר בזאת ומוסכם במפורש כי לא יחולו בין גטפאקג' לבין החברים הרשומים ו/או בין החברים הרשומים לבין עצמם, יחסי עובד-מעביד, יחסי שותפות, יחסי סוכנות, יחסי שליחות או יחסים אחרים השונים באופן כלשהו מאלו המוגדרים בתנאי שימוש אלו. המשתמש מתחייב להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים ליצור את הרושם כי המצב שונה מהאמור או לטעון כל טענה בניגוד לאמור, וישפה ויפצה את גטפאקג' ו/או מי מטעמה, בגין כל הוצאה ונזק שייגרמו לגטפאקג' עקב הפרת סעיף זה או טענה כנגדו, ללא הגבלה.
16.3 על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט במחוז מרכז תהיה הסמכות המקומית לדון בכל סכסוך שיתגלע בין גטפאקג' לבין מי מהחברים הרשומים.
16.4 תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד גטפאקג' ו/או מי מטעמה בכל עניין הקשור לגטפאקג' ו/או מי מטעמה ו/או לפלטפורמה, הינה 7 ימי עסקים ממועד הזמנת השליחות.
16.5 לבירורים ושאלות ניתן לפנות לגטפאקג' באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: support@getpackage.com.